Priame pripojenie

Aj v prostredí bez smerovača bezdrôtovej siete LAN môžete zariadenie pripojiť k mobilnému zariadeniu pomocou režimu prístupového bodu alebo služby Wi-Fi Direct. Tieto možnosti poskytujú pripojenie medzi zariadením a zariadením bez potreby konfigurácie komplikovaných nastavení. 

Príprava na priame pripojenie

Nadviažte pripojenie pomocou režimu prístupového bodu v nasledujúcom poradí.
Skontrolujte nastavenia siete zariadenia.
Stlačte tlačidlo  (Nastav./Uložiť) <Predvoľby>  <Sieť>  <Nastavenia TCP/IP>  <Nastavenia IPv4>  nastavte položku <Použiť IPv4> na hodnotu <Zap.>.
Pripravte si mobilné zariadenie.
Nakonfigurujte mobilné zariadenie tak, aby ste aktivovali pripojenie Wi-Fi.
Pripravte zariadenie na pripojenie.
Stlačte tlačidlo  (Nastav./Uložiť) <Predvoľby>  <Sieť>  <Nastavenia priameho pripojenia>  nastavte položku <Použiť priame pripojenie> na hodnotu <Zap.>.
Stlačte tlačidlo  (Nastav./Uložiť) <Predvoľby> <Sieť> <Nastavenia priameho pripojenia> vyberte typ priameho pripojenia, ktoré chcete použiť, v položke <Typ priameho pripojenia>.
Stlačte tlačidlo <Mobilný portál> (Obrazovka <Domov> <Priame pripojenie>  <Aktivovať>.
Ak vyberiete možnosť <Bezdr. sieť LAN> alebo <Kábl. LAN + bez. sieť LAN> v časti <Vybrať rozhranie>, možnosť <Wi-Fi Direct> nebude možné použiť v časti <Typ priameho pripojenia>. <Vybrať rozhranie>
Ak je možnosť <Automaticky aktivovať/deaktivovať priame pripoj. pri prihlásení/odhlásení> nastavená na hodnotu <Zap.> v časti <Nastavenia osobného SSID a sieťového kľúča>, priame pripojenia budú k dispozícii počas prihlasovania bez stlačenia tlačidla <Mobilný portál> <Priame pripojenie> <Aktivovať>. <Nastavenia osobného SSID a sieťového kľúča>
Podrobné informácie o používaní služby Canon PRINT Business nájdete v súvisiacich príručkách. (https://global.canon/gomp/)
Ak sa v hornej časti dotykového panela zobrazí hlásenie <Nemožno použiť s aktuálnymi nastaveniami. Kontaktujte správcu systému.> a tlačidlo <Aktivovať> nie je možné stlačiť, overte, či je možnosť <Použiť priame pripojenie> nastavená na hodnotu <Zap.>. Ak je položka <Použiť priame pripojenie> nastavená na možnosť <Zap.>, ale tlačidlo <Aktivovať> nie je možné stlačiť, zmeňte IP adresu v položke <Nastavenia adresy IP na priame pripojenie>.
<Použiť priame pripojenie>
<Nastavenia adresy IP na priame pripojenie>
Keď používate režim prístupového bodu a spustíte zariadenie s možnosťou <Vždy ponechať aktívne, ak je špec. SSID/sieťový kľúč> nastavenou na hodnotu <Zap.>, priame pripojenia budú k dispozícii bez stlačenia tlačidla <Mobilný portál>  <Aktivovať>. <Vždy ponechať aktívne, ak je špec. SSID/sieťový kľúč>

Priame pripojenie (Režim prístupového bodu)

Vytvorenie pripojenia medzi zariadením a mobilným zariadením môže chvíľu trvať.

Manuálne pripojenie

1
Po nastavení zariadenia ako cieľa pripojenia nakonfigurujte nastavenia bezdrôtovej siete LAN v mobilnom zariadení použitím identifikátora SSID a informácií o sieťových kľúčoch, ktoré sa zobrazujú na displeji dotykového panela zariadenia.
2
Po dokončení požadovaných operácií stlačte tlačidlo <Odpojiť>.

Pripojenie pomocou kódu QR

Pre službu Canon PRINT Business
1
Spustite službu Canon PRINT Business na mobilnom zariadení.
2
Načítajte kód QR zobrazený na displeji dotykového panela zariadenia.
3
Po dokončení požadovaných operácií stlačte tlačidlo <Odpojiť>.
Ak nie je možné načítať kód QR, aktualizujte službu Canon PRINT Business na najnovšiu verziu.
Zariadenia so systémom iOS (iOS11 alebo novšia verzia)
1
V zariadení so systémom iOS spustite aplikáciu kamery.
2
Načítajte kód QR zobrazený na displeji dotykového panela zariadenia.
3
Po dokončení požadovaných operácií stlačte tlačidlo <Odpojiť>.
Ak chcete skontrolovať pripojené mobilné zariadenia, stlačte tlačidlo <Mobilné zar. Inf.> na obrazovke <Priame pripojenie>.
Pripojenie podmienené prihlásením používateľov môžete aktivovať nastavením možnosti <Použiť osobné SSID a sieťový kľúč> na hodnotu <Zap.> v časti <Nastavenia režimu prístupového bodu>. <Nastavenia režimu prístupového bodu>
Pri pripájaní prostredníctvom priameho pripojenia sa možno nebudete môcť pripojiť na Internet v závislosti od mobilného zariadenia, ktoré používate.
Ak sa nevykoná bezdrôtové pripojenie z mobilného zariadenia v priebehu 5 minút počas zobrazenia identifikátora SSID a sieťového kľúča, stav čakania na pripojenie sa ukončí.
Ak stav bez prenosu údajov medzi mobilným zariadením a zariadením počas komunikácie prostredníctvom priameho spojenia pretrváva, komunikácia sa môže ukončiť.
Úspora energie v režime spánku sa zhoršuje pri pripojení pomocou priameho pripojenia.
Po dokončení požadovanej operácie nezabudnite ukončiť pripojenie medzi zariadením a mobilným zariadením. Ak by ostali prepojené, úspora energie v režime spánku by sa zhoršila.
Ak používate priame spojenie, nenastavujte adresu IP manuálne na mobilnom zariadení. Mohlo by to zabrániť správnej komunikácii po použití priameho pripojenia.

Priame pripojenie (Wi-Fi Direct)

Pripojenie k zariadeniu z mobilného zariadenia

1
V mobilnom zariadení spustite možnosť priameho pripojenia.
Na obrazovke s nastaveniami Wi-Fi v mobilnom zariadení otvorte obrazovku služby Wi-Fi Direct a v zozname zariadení, ktoré boli službou Wi-Fi Direct detegované, ťuknite na zariadenie.
Na displeji dotykového panela zariadenia sa zobrazí hlásenie s informáciou o tom, že z mobilného zariadenia bola prijatá požiadavka na pripojenie.
2
Na displeji dotykového panela zariadenia stlačte tlačidlo <Áno>.
Takto nadviažete pripojenie medzi zariadením a mobilným zariadením.
3
Po dokončení požadovaných operácií stlačte tlačidlo <Odpojiť>.

Pripojenie k mobilnému zariadeniu zo zariadenia

1
V zozname zobrazenom na displeji dotykového panela stlačte názov zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť, a potom stlačte tlačidlo <Pripojiť>.
Zobrazí sa obrazovka na výber povolenia na pripojenie k mobilnému zariadeniu.
2
Na obrazovke mobilného zariadenia ťuknite na položku [Áno].
Takto nadviažete pripojenie medzi zariadením a mobilným zariadením.
3
Po dokončení požadovaných operácií stlačte tlačidlo <Odpojiť>.
Ak chcete skontrolovať pripojené mobilné zariadenia, stlačte tlačidlo <Mobilné zar. Inf.> na obrazovke <Priame pripojenie>.
Pri pripájaní prostredníctvom priameho pripojenia sa možno nebudete môcť pripojiť na Internet v závislosti od mobilného zariadenia, ktoré používate.
Tento stav pohotovostného režimu pripojenia sa skončí vtedy, keď nevytvoríte bezdrôtové pripojenie z mobilného zariadenia do piatich minút od zobrazenia názvu zariadenia.
Ak stav bez prenosu údajov medzi mobilným zariadením a zariadením počas komunikácie prostredníctvom priameho spojenia pretrváva, komunikácia sa môže ukončiť.
Úspora energie v režime spánku sa zhoršuje pri pripojení pomocou priameho pripojenia.
Po dokončení požadovanej operácie nezabudnite ukončiť pripojenie medzi zariadením a mobilným zariadením. Ak by ostali prepojené, úspora energie v režime spánku by sa zhoršila.
Ak používate priame spojenie, nenastavujte adresu IP manuálne na mobilnom zariadení. Mohlo by to zabrániť správnej komunikácii po použití priameho pripojenia.
A13Y-09H