<Údržba>

Zadajte nastavenia pre funkciu automatického čistenia zariadenia.
Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.

<Čistiť podávač>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenie/Údržba>  <Údržba>
Ak sa na origináloch naskenovaných použitím podávača alebo vytlačeného papiera vyskytujú šmuhy, spustite funkciu <Čistiť podávač>. Čistenie podávača
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Čistiť podávač>
<Štart>
Áno
Áno
Nie
Nie

<Vyčistiť tlakový valec pre fixovanie>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenie/Údržba>  <Údržba>
Ak je vytlačený papier znečistený, spustite funkciu <Vyčistiť tlakový valec pre fixovanie>.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Vyčistiť tlakový valec pre fixovanie>
Výber papiera, <Štart>
Áno
Áno
Nie
Nie

<Metóda čistenia pre oblasť sken. orig.>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenie/Údržba>  <Údržba>
Spustite video, ktoré zobrazuje spôsob čistenia kopírovacej dosky.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Metóda čistenia pre oblasť sken. orig.>
Zobrazí metódu čistenia
Áno
Áno
Nie
Nie

<Skontrolovať metódu údržby>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenie/Údržba>  <Údržba>
Informácie postupe pri výmene spotrebného materiálu a odstraňovaní zachyteného papiera nájdete vo vzorovom videu.

<Inicializovať po výmene častí>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenie/Údržba>  <Údržba>
Po výmene dielov musíte tlačiareň inicializovať. Pri každej výmene dielu tlačiareň inicializujte.

<Režim tlače s nízkou spotrebou tonera>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenie/Údržba>  <Údržba>
Ak neočakávate, že by ste potrebovali príliš veľa žltého toneru, nastavte túto položku na <Zap.> pred inštaláciou žltej tonerovej kazety.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Režim tlače s nízkou spotrebou tonera>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Nie
Nie
Settings/Registration Basic Information
Ak nastavíte túto možnosť na hodnotu <Zap.> môže byť rýchlosť tlače nižšia.

<Kontrola zistenej kondenzácie>

 (Nastav./Uložiť)  <Nastavenie/Údržba>  <Údržba>
Nastavte, či sa má po rozpoznaní kondenzácie v zariadení spustiť proces na odstránenie kondenzácie. Ak tento režim nastavíte na <Zap.>, proces na odstránenie kondenzácie sa spustí automaticky.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Kontrola zistenej kondenzácie>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Nie
Nie
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Úlohy, ktoré sa obmedzia pri zistení kondenzácie>: <Iba prijaté úlohy>, <Všetky úlohy>
Počas procesu odstraňovania kondenzácie nemusí tlač prebiehať správne, čo môže spôsobiť, že papier zostane prázdny.
Aby bol zachovaný proces odstraňovania kondenzácie, keď je tento režim nastavený na možnosť <Zap.>, je potrebné nechať zariadenie zapnuté.
Úlohy tlače, ktoré prebiehajú počas procesu odstraňovania kondenzácie, sú obmedzené nastavením <Úlohy, ktoré sa obmedzia pri zistení kondenzácie>.
<Iba prijaté úlohy>: Bez ohľadu na nastavenia <Použiť zámok pamäte faxu>/<Použiť zámok pamäte I-faxu> sa údaje prijatých faxov/I-faxov uložia do schránky PR. do pamäte a nie je ich možné vytlačiť počas procesu odstraňovania kondenzácie. Správy, ktoré sa generujú automaticky v nastavenom čase, sa nebudú môcť vytlačiť.
<Všetky úlohy>: Počas procesu odstraňovania kondenzácie nie je možné vytlačiť všetky tlačové údaje.
Ak vyberiete <Zap.> a stlačíte <OK>, zobrazí sa obrazovka s výzvou, či chcete okamžite spustiť proces odstránenia kondenzácie. Ak chcete okamžite spustiť proces odstránenia kondenzácie, stlačte tlačidlo <Áno>.
A13Y-0H2