Drukāšanas ierobežošana datorā

Jūs varat ierobežot drukāšanu no datora (Drukāšana no datora), ļaujot izdrukāt tikai noteiktus dokumentu veidus. Jūs varat arī konfigurēt iekārtu tā, lai dokumenti netiktu izdrukāti, kamēr lietotājs nav autorizējies iekārtā (Iekārtā aizturētu dokumentu drukāšana). Jūs varat arī ierobežot iekārtas lietojumu līdz dokumentu šifrētai aizsargātai drukāšanai, kas var novērst informācijas noplūdi attiecībā uz bez uzraudzības atstātām izdrukām vai neaizsargātiem drukas datiem. Lai konfigurētu šos iestatījumus, nepieciešamas administratora vai DeviceAdmin tiesības.

Drukāšanas aizliegšana no datora

Varat liegt lietotājiem iespēju drukāt dokumentus no datora.
 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Printer>  <Ierobežot drukas darbus>  <Iesl.>  Atlasiet ierobežojuma izņēmumus  <OK>

Aizturētās drukas iestatījumu konfigurācija

Drukājot dokumentus no datora, iekārtā varat aizturēt drukas datus un novērst dokumentu tūlītēju drukāšanu (Iekārtā aizturētu dokumentu drukāšana). Varat konfigurēt iestatījumus tā, lai drukāšanu nevarētu veikt, kamēr lietotājs nav autorizējies iekārtā, kas paaugstina drošību un samazina risku, ka citas personas var redzēt vai netīšām paņemt slepenus dokumentus. Lai konfigurētu šos iestatījumus, nepieciešamas administratora tiesības.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Funkciju iestatījumi>  <Drukāt>  <Piespiedu aizturēšana>.
3
Nospiediet <Iesl.>, iestatiet nepieciešamos iestatījumus un tad nospiediet <OK>.
Jūs varat uzstādīt detalizētus nosacījumus drukāšanas uzdevumu aizturēšanai, piemēram, lietotājs un IP adrese. Ja netiek uzstādīti nekādi nosacījumi, visi drukas darbi tiek aizturēti, izņemot darbus no neidentificētiem lietotājiem. Ja netiek uzstādīti nekādi nosacījumi un tiek saņemts drukas darbs no neidentificēta lietotāja, tas tiek atcelts bez aizturēšanas.
Dokumentu aizturēšanas nosacījumu iestatīšana
Detalizētu iestatījumu konfigurēšana drukāšanas piespiedu aizturēšanai
Jūs varat konfigurēt detalizētus iestatījumus dokumentiem, kuru drukāšana tiek aizturēta, piemēram, cik ilgi tos jāsaglabā un kā tos parādīt. <Drukāt>

Tikai šifrētās aizsargātās drukāšanas atļaušana

Iekārtu var konfigurēt tā, lai no datora varētu veikt tikai šifrēto aizsargāto dokumentu drukāšanu, kas var novērst informācijas noplūdi neaizsargātu drukas datu dēļ. Izmantojot šo iestatījumu, dokumentus nevar izdrukāt, izmantojot parastās drukāšanas darbības. Drukājot šifrētās aizsargātā drukāšanas dokumentus, lietotājiem iekārtā ir jāievada parole.
 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Drukāt>  <Atļaut tikai šifrētus drukas darbus>  <Iesl.>  <OK>  (Iestat./reģistr.)  (Iestat./reģistr.)  <Lietot iest.izmaiņas>  <Jā>
A13J-0CA