Nodaļu ID pārvaldības iestatījumu konfigurēšana

Jūs varat sakārtot un pārvaldīt lietotājus grupas, balstoties uz nodaļu ID. Veiciet turpmāk aprakstīto procedūru, lai konfigurētu nodaļu ID pārvaldību un ļautu iekārtai uzskaitīt drukāšanai un skenēšanai izmantoto lapu skaitu.
Pārliecinieties, ka iekārtā reģistrētajiem lietotājiem ir uzstādīti nodaļu ID. Lietotāja informācijas reģistrēšana vietējā ierīcē
Nodaļu ID pārvaldība ir spēkā tikai attiecībā uz tiem lietotājiem, kuri ir reģistrēti vietējā ierīcē.
Ja piesakāties kā lietotājs ar administratora tiesībām, automātiski tiek piešķirts sistēmas pārvaldnieka ID un PIN un tas tiek pārvaldīts kā nodaļas ID.
Informācija par nodaļu ID skaitu, kuru varat reģistrēt, pieejama Pārvaldības funkcijas.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>  <Nodaļu ID pārvaldība>.
3
Nospiediet <Iesl.>.
Nodaļu ID pārvaldība ir ieslēgta.
Lai atspējotu nodaļu ID pārvaldību, nospiediet <Izsl.>.
Nodaļu ID un PIN reģistrēšana
4
Nospiediet <OK>.
Lai pārbaudu lappušu skaitu
Ja vēlaties pārbaudīt kopējo lappušu skaitu, kādu katrs nodaļas ID izmantojis kopēšanai, drukai un skenēšanai, nospiediet <Lappušu summas> ekrānā, kas redzams 3. darbībā. Lappušu skaitā nav ietvertas tukšās lapas vai parauga izdrukas, kuras izmanto vienumu pārbaudei, piemēram, gradācijas regulēšanai.
Modeļiem ar faksa funkciju var arī pārbaudīt kopējo nosūtīto faksa lappušu skaitu.
Pieteikšanās, izmantojot nodaļas ID un PIN
Reģistrējot lietotāju ar tādu pašu nosaukumu kā nodaļas ID, pieteikšanās darbības var veikt, izmantojot reģistrētu nodaļas ID un PIN. Lietotāja informācijas reģistrēšana vietējā ierīcē
Pieteikšanās ekrāns var tikt parādīts, sākot darbību vai pēc funkcijas izvēles. Kā norādīt, kad parādīt pieteikšanās ekrānu
Pieteikšanās pakalpojuma maiņa
Iekārta kā pieteikšanās pakalpojumu izmanto lietotāju autentifikāciju (personu autentifikācijas pārvaldību). Taču, izmantojot SMS, varat mainīt pieteikšanās pakalpojumu uz “DepartmentID Authentication”. Pieteikšanās pakalpojuma maiņa
A13J-0AH