<Fakso parametrai>

Nurodykite faksogramų gavimo ir persiuntimo parametrus.
Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.

<Priėmimas ECM režimu>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Fakso parametrai>
Faksogramas galima gauti naudojant klaidų korekcijos režimą (ECM).
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Priėmimas ECM režimu>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Norėdami užmegzti ryšį naudodami ECM, šį režimą būtina nustatyti tiek šiame aparate, tiek siuntėjo aparate.
Net jei įjungtas ECM režimas, dėl prasto telefono linijos ryšio kartais gali įvykti klaidų.

<Priėm. režimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Fakso parametrai>
Galite nustatyti faksogramos gavimo metodą.
Faksogramos gavimo metodo nustatymas
Faksogramas galima gauti naudojant klaidų korekcijos režimą (ECM).
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Priėm. režimas>
<Autom. priėmim.>, <Faksas/tel. (auto. perjung.)>, <Atsakiklis>, <Rankin. priėmim.>, <Tinklo perjungimas>*1
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Faksas/tel. (auto. perjung.)>:
<Priėmimo režimas: informacijos nustat.>
<Trukmė iki skamb. pradžios>: Nuo 0 iki 8*2 ir iki 30 sek.
<Skambinimo trukmė>: Nuo 15 iki 22*2 ir iki 300 sek.
<Veiksmas baigus skambinti>: <Komunikacijos pabaiga>, <Fakso priėmimas>
*1 Nurodo elementus, kurie gali būti nerodomi ekrane Parametrai/įregistravimas, priklausomai nuo regiono.
*2 Nurodo elementus su numatytuoju parametru, kuris gali skirtis, atsižvelgiant į regioną.

<Nuotolinis priėmimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Fakso parametrai>
Galite gauti faksogramas naudodami prie aparato prijungto telefono numerio rinkiklį. Jei pakėlėte ragelį, kai kita šalis yra fakso aparatas, telefonu galite įvesti čia nurodytą ID numerį, kad gautumėte faksogramą.
Faksogramas galima gauti naudojant klaidų korekcijos režimą (ECM).
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Nuotolinis priėmimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Nuotolinio priėmimo ID: Nuo 00 iki 25 ir iki 99
Jei nustatytas vieno skaitmens numeris, vesdami ID numerį telefonu būtinai prieš numerį įveskite nulį. Pavyzdžiui, jei nustatytas ID numeris yra „09“, telefonu įveskite „0“, o tada „9“.
Kadangi ID numeris siunčiamas su paspaudimo tonu, ID numerio negalima įvesti telefonu be paspaudimo tonų funkcijos (pvz., telefonas su diskiniu numerio rinkikliu).

<Perjungimas į Aut. priėm.>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Fakso parametrai>
Galite nustatyti, kad aparatas automatiškai įjungtų automatinį gavimą po nustatyto laiko, kai įjungtas rankinis gavimas.
Faksogramas galima gauti naudojant klaidų korekcijos režimą (ECM).
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Perjungimas į Aut. priėm.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Skamb. trukmė iki autom. priėm.>: Nuo 1 iki 15 ir iki 99 sek.

<Faksogramos priėmimo rezultato ataskaita>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Fakso parametrai>
Faksogramos gavimo ataskaita leidžia patikrinti, ar faksogramos buvo tinkamai gautos. Galima nustatyti, kad aparatas automatiškai atspausdintų šią ataskaitą gavus dokumentus arba įvykus gavimo klaidai. Faksogramos priėmimo rezultatų ataskaita
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Faksogramos priėmimo rezultato ataskaita>
<Tik įvykus klaidai>, <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Konf. faksogramų dėžutės priėmimo ataskaita>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Fakso parametrai>
Gavimo į konfidencialių faksogramų dėžutę ataskaita leidžia patikrinti, ar dokumentai buvo tinkamai gauti į konfidencialių faksogramų dėžutę. Galima nustatyti, kad aparatas automatiškai atspausdintų šią ataskaitą gavus dokumentus. Priėmimo į konfidencialių faksogramų dėžutę ataskaita
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Konf. faksogramų dėžutės priėmimo ataskaita>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Priėm. pradžios sparta>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Fakso parametrai>
Gali pakeisti gavimo pradinę spartą. Šis parametras naudingas, kai nepavyksta pradėti dokumento gavimo dėl prastos linijos būklės.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Priėm. pradžios sparta>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Nustatykite parametro <Autom. komunikac. greičio reguliav. naudojant VoIP> reikšmę <On>, kad patikimiau siųstumėte ir gautumėte faksogramas, kai dažnai įvyksta su linija ar kita šalimi susijusių klaidų. Ryšio sparta apribojama iki <14400 bps> arba dar mažesnės, šitaip sumažinant klaidų skaičių. Jei nustatyta parametro <Autom. komunikac. greičio reguliav. naudojant VoIP> reikšmė <Off>, atstatoma sparta, rodoma laukelyje <Priėm. pradžios sparta>.

<Priėm. slaptažodis>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas>  <Fakso parametrai>
Galite nustatyti ITU-T standartą atitinkantį slaptažodį. Jei iš kito abonento, kuris naudoja ITU-T standartą, gautam dokumentui nenustatytas subadresas, tikrinamas gavimo slaptažodis. Jei aptiktas gavimo slaptažodis neatitinka šiuo parametru nustatyto gavimo slaptažodžio arba jei prie dokumento nepridėtas gavimo slaptažodis, dokumentas negaunamas.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Priėm. slaptažodis>
<Nustatyti>: <Slaptažodis>, <Patvirtinti>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Jei gautam dokumentui nustatytas subadresas, pirmumas teikiamas subadreso slaptažodžiui, net jei nustatytas gavimo slaptažodis.
ITU-T yra Tarptautinės ryšių sąjungos telekomunikacijų standartizacijos sektorius, kuris teikia rekomendacijas dėl pasaulinių ryšių standartizacijos.
A13F-0JE