מגירת נייר

מכווני נייר

כוונן את מכווני הנייר בדיוק לגודל של הנייר הנטען, כדי להבטיח הזנה של הנייר ישר לתוך המכשיר. לחץ על ידיות שחרור הנעילה המסומנות בחצים באיורים, כדי לשחרר את המנעולים ולהזיז את מכווני הנייר.

מחוון רמת נייר

מציין את כמות הנייר שנותרה. הסמן זז כלפי מטה ככל שכמות הנייר שנותרת פוחתת.
A137-00H