הזנת תווים

במסכים המצריכים הזנת תווים אלפא נומריים, הזן את התווים באמצעות המקשים של תצוגת מסך המגע. כדי להזין מספרים, ניתן להשתמש גם במקשי הספרות הנמצאים מימין למסך המגע.
דוגמה: מצב <אלפנומרי>

שדה הזנת תווים

התווים המוזנים יוצגו.

הלחצן <Backspace>

בכל לחיצה על לחצן זה ניתן למחוק את התו הנמצא משמאל לסמן, אחד בכל פעם.
אם התו שברצונך למחוק אינו משמאל לסמן, לחץ על  או על () כדי להזיז את הסמן.
לחץ על  (שקוף) אם ברצונך למחוק את כל התווים שהזנת.

לחצן מצב ההזנה

בחר את מצב ההזנה מהרשימה הנפתחת.
<אלפנומרי>
מצב הזנת תווים אלפא נומריים
<סמל>
מצב הזנת סמלים
ייתכן שלא תוכל לבחור את מצב ההזנה משום שבמסכים מסוימים, סוג התווים שבאפשרותך להזין קבוע מראש.

לחצן קלט תווים

אותה פריסת מקלדת כמו במחשב.

הלחצן Enter

לחץ כדי להתחיל שורה חדשה.

הלחצן <Alt>

לחץ כדי להציג רק את מקשי הספרות.

הלחצן <AltGr>

לחץ כדי להציג תווים עם סימני דגש.

הלחצן <סביבה>

לחץ כדי להזין רווח.

הלחצן <Shift>

לחץ כדי להזין אותיות רישיות או סמלים.

לחצן הסמן

הזז את הסמן בתוך שדה הקלט.
בעת הצגת סמל מקשי הספרות
כאשר ההודעה < באפשרותך להשתמש במקשי הספרות.‎> מוצגת, ניתן להזין ערכים מספריים באמצעות מקשי הספרות הנמצאים מימין למסך המגע.
דוגמה: מסך ההגדרה של <יחס XY>
כאשר ההודעה < הזן באמצעות מקשי הספרות.‎> מוצגת, ניתן להשתמש רק במקשי הספרות הנמצאים מימין למסך המגע לצורך הזנת מספרים.
הזן תווים ממקלדת ה-USB
כדי להזין תווים, ניתן להשתמש גם במקלדת USB באמצעות חיבורה ליציאת ה-USB (צד קדמי). שים לב לנקודות הבאות בעת הזנה ממקלדת USB.
הגדר את <שימוש במנהל התקן AddOn עבור התקן קלט ‎USB‎‏> תחת <הגדרות USB> לאפשרות <כבוי>. <שימוש במנהל התקן AddOn עבור התקן קלט ‎USB‎‏>
ניתן להזין אך ורק תווי ASCII ממקלדת USB.
במקלדת USB לא ניתן להשתמש במקשים שאינם מוצגים במסך המקלדת של תצוגת מסך המגע, כגון Delete, End, Tab, Esc ומקשי הפונקציות.
צליל ההזנה של מקלדת USB יופק בהתבסס על ההגדרות <צליל הזנה> ו-<צליל של ‏‏ערך לא חוקי> במסך הגדרת הצליל. הגדרת צלילים
A137-042