כוונון גודל התמונה

אם גודל התמונה שצולמה מעט שונה ממסמך המקור, בצע את ההליך המתואר בהמשך כדי לבצע כוונון עדין של גודל התמונה. ניתן לכוונן את ההגדלה של הרוחב האופקי והרוחב האנכי, בהתאמה.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום)‏  <התאמה/תחזוקה>‏ <התאמת איכות תמונה>‏ <זום בהתאמה עדינה>.
2
כוונון גודל התמונה.
הגדר את ההגדלה של <X> לצורך כוונון הרוחב האופקי, ואת ההגדלה של <Y> לכוונון הרוחב האנכי.
3
לחץ על <אישור>.
A137-0KW