הגבלת הדפסה ממחשב

ניתן להגביל הדפסה מהמחשב (הדפסה ממחשב) כך ניתן יהיה להדפיס רק סוגי מסמכים מסוימים. ניתן גם להגדיר את המכשיר כך שהמסמכים לא יודפסו עד שהמשתמש אושר במכשיר (הדפסת מסמכים שנשמרו במכשיר (דחיית הדפסה במתכוון)). ניתן גם להגביל את המכשיר להדפסת מסמכים להדפסה מאובטחת באמצעות הצפנה בלבד, דבר שעשוי למנוע דליפת מידע הנגרם מהדפסים ללא השגחה או נתוני הדפסה שאינם מאובטחים. הרשאות מנהל או DeviceAdmin נדרשות כדי לקבוע את תצורת ההגדרות הללו.

איסור הדפסה ממחשב

ניתן לאסור על משתמשים להדפיס מסמכים ממחשב.
 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <מדפסת>‏  <הגבלת משימות הדפסה>‏  <מופעל>‏  בחר את החריגות להגבלה  <אישור>

קביעת תצורת הגדרות של דחיית הדפסה במתכוון

בעת הדפסת מסמכים ממחשב, ניתן לדחות נתוני הדפסה במכשיר ולמנוע הדפסה מיידית של מסמכים (הדפסת מסמכים שנשמרו במכשיר (דחיית הדפסה במתכוון)). ניתן לקבוע את הגדרות התצוגה כך שלא ניתן יהיה לבצע פעולת הדפסה עד אשר המשתמש מאושר במכשיר, דבר המבטיח אבטחה רבה יותר ומקטין את הסיכון לכך שאנשים אחרים יראו או ייקחו שלא במתכוון מסמכים עם מידע רגיש. הרשאות מנהל נחוצות כדי לקבוע את התצורה של הגדרות אלה.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ <הגדרות פונקציה>‏  <הדפסה>‏  <השהיה כפויה>.
3
לחץ על <מופעל>, הגדר את התנאים הדרושים, ולאחר מכן לחץ על <אישור>.
ניתן להגדיר תנאים מפורטים לדחיית משימות הדפסה, כגון משתמש או כתובת IP. אם לא נקבעים תנאים, כל משימות ההדפסה יידחו עבור משתמשים שאינם מזוהים. אם לא נקבעים תנאים ומתקבלת משימת הדפסה ממשתמש שאינו מזוהה, המשימה תתבטל ולא תידחה.
הגדרת התנאים לדחיית מסמכים
קביעת ההגדרות המפורטות של דחיית ההדפסה במתכוון
ניתן לקבוע את התצורה של ההגדרות עבור מסמכים שהדפסתם נדחית, כגון משך הזמן לשמירתם ואופן הצגתם. <הדפסה>

כיצד לאפשר הדפסה מאובטחת ומוצפנת בלבד

ניתן לקבוע את ההגדרות של המכשיר כך שרק מסמכים שהדפסתם מאובטחת ומוצפנת יודפסו מהמחשב, וזה עשוי למנוע דליפת מידע כתוצאה מנתוני הדפסה שאינם מוגנים. באמצעות הגדרה זו, לא ניתן להדפיס מסמכים באמצעות פעולות הדפסה רגילות. המשתמשים נדרשים להזין סיסמה במכשיר בעת הדפסת מסמכים להדפסה מאובטחת ומוצפנת.
 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <הדפסה>‏  <אפשר משימות הדפסה מוצפנות בלבד>‏  <מופעל>‏  <אישור>‏  (הגדרות/רישום)‏  (הגדרות/רישום)‏  <החלת שינויי הגדרות>‏  <כן>
A137-0CA