بررسی گزینه‌ها و عملکردهای نصب‌شده در دستگاه

می‌توانید تجهیزات و عملکردهای اختیاری نصب‌شده در این دستگاه را بررسی کنید.
1
کلید [اطلاعات شمارنده/دستگاه] را فشار دهید.
پنل کنترل
2
<Device Info./Other‎>‏  <Check Device Configuration‎> را فشار دهید.
3
تجهیزات و عملکردهای اختیاری را بررسی کنید.
برخی از عملکردهای نشان داده شده به‌صورت استاندارد ارائه شده‌اند.
4
روی <OK> فشار دهید.
A135-0EY