مدیریت دستگاه

برای کاهش خطرات مختلف مربوط به استفاده از این دستگاه، مانند فاش شدن اطلاعات شخصی یا استفاده غیرمجاز توسط اشخاص ثالث، به اقدامات امنیتی مؤثر و ثابتی نیاز است. سرپرستی برای رسیدگی به تنظیمات مهم دستگاه، مانند تنظیمات مدیریت و امنیت کاربر مشخص کنید تا اطمینان حاصل شود که دستگاه به صورت ایمن استفاده می‌شود.

پیکربندی سیستم مدیریت اصلی

محدود کردن خطرات ناشی از سهل انگاری، خطاهای عملیات و استفاده نادرست

اطمینان از مدیریت مؤثر

مدیریت تنظیمات و پیکربندی سیستم

سایر موارد

A135-09X