اعمال سیاست امنیتی در دستگاه

این یک رویه معمول برای سازمان‌ها است که نوعی سیاست امنیتی اتخاذ کنند که اهداف و معیار‌های امنیت اطلاعات پایه را تعریف می‌کند و این امر به اطلاعات مربوط به دستگاه‌های اطلاعاتی نظیر رایانه و چاپگرهای چندمنظوره نیاز دارد. در این دستگاه چند تنظیم مربوط به سیاست امنیتی را می‌توان به صورت دسته‌ای از طریق Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) مدیریت کرد و می‌توان کلمه عبوری اختصاصی راه‌اندازی کرد تا فقط سرپرست امنیتی اطلاعات بتواند تنظیمات را تغییر دهد. قبل از پیکربندی این تنظیمات، مطمئن شوید واسطه کاربر از راه دور برای استفاده از TLS راه‌اندازی شده باشد. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
هدف از این تنظیمات سیاست امنیتی، مدیریت همه عملکردها و تنظیمات مرتبط با امنیت اطلاعات است و نه جلوگیری بالفعل از افشای اطلاعات.
A135-09Y