<Check Maintenance Method>

برای کسب اطلاعات درباره جایگزینی مواد مصرفی و خارج کردن کاغذ گیر کرده، به ویدئوی نمونه مراجعه کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Replace Toner Cartridge>

 (Settings/Register)‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance>‏  <Check Maintenance Method>
ویدیوی نمونه را پخش می‌کند که روش تعویض کارتریج‌های تونر را توضیح می‌دهد. حتی زمانی که تعویض لازم نیست هم می‌توانید این ویدیوی نمونه را پخش کنید تا با روند اینکار از قبل آشنا شوید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Replace Toner Cartridge>
روش تعویض کارتریج تونر را نشان می‌دهد
بله
بله
خیر
خیر
-

<Replace Waste Toner Container>

 (Settings/Register)‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance>‏  <Check Maintenance Method>
ویدیوی نمونه را پخش می‌کند که روش تعویض کارتریج تونر ضایعاتی را توضیح می‌دهد. حتی زمانی که تعویض لازم نیست هم می‌توانید این ویدیوی نمونه را پخش کنید تا با روند اینکار از قبل آشنا شوید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Replace Waste Toner Container>
روش تعویض محفظه تونر ضایعاتی را نشان می‌دهد
بله
بله
خیر
خیر
-

<Replace ADF Maintenance Kit>

 (Settings/Register)‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance>‏  <Check Maintenance Method>
ویدئوی نمونه‌ای را پخش می‌کند که روش تعویض برای کیت تعمیر و نگهداری ADF را نشان می‌دهد. حتی زمانی که تعویض لازم نیست هم می‌توانید این ویدیوی نمونه را پخش کنید تا با روند اینکار از قبل آشنا شوید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Replace ADF Maintenance Kit>
صفحه تعمیر و نگهداری برای تعویض کیت تعمیر و نگهداری ADF را نشان می‌دهد
بله
بله
خیر
خیر
-

‎<Remove Jammed Paper (Example)>‎

 (Settings/Register)‏  <Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance>‏  <Check Maintenance Method>
ویدیوی نمونه را پخش می‌کند که روش خارج کردن کاغذ گیر کرده را توضیح می‌دهد. حتی زمانی که کاغذ گیر نکرده است هم می‌توانید این ویدیوی نمونه را پخش کنید تا با روند اینکار از قبل آشنا شوید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
‎<Remove Jammed Paper (Example)>‎
روش برای برطرف کردن گیر کاغذ را نشان می‌دهد
بله
بله
خیر
خیر
-
A135-0H3