<Remote Fax Settings>

تنظیمات در دستگاه سرور را برای عملکرد فاکس از راه دور مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Use Remote Fax>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>‏ <Remote Fax Settings>
می‌توانید مشخص کنید از دستگاه به‌عنوان دستگاه سرور برای عملکرد "فاکس از راه دور" استفاده شود یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use Remote Fax>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر می‌خواهید از دستگاه به‌عنوان دستگاه سرور "فاکس از راه دور" استفاده کنید، <Network> را فشار دهید <Dedicated Port Settings> را روی <On> تنظیم کنید.
A135-0J7