<Management Settings>

تنظیمات برای کار کردن و مدیریت دستگاه از جمله مدیریت کاربر و سخت افزار و تنظیمات امنیتی را مشخص کنید.

<User Management>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>
تنظیمات برای مدیریت کاربران دستگاه را مشخص کنید.

<Device Management>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>
تنظیمات برای مدیریت سخت افزار و تجهیزات اختیاری را مشخص کنید.

<License/Other>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>
تنظیمات برای ثبت مجوزها و برای نرم افزار قابل استفاده در دستگاه را مشخص کنید.

<Data Management>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>
تنظیمات مدیریت داده‌ها، از جمله نحوه وارد کردن، صادر کردن و شروع به کار داده‌های تنظیمات را مشخص کنید.

<Security Settings>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>
تنظیمات برای افزایش امنیت دستگاه را مشخص کنید.
A135-0JY