<Display Settings>

تنظیمات برای نمایشگر پانل لمسی را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Default Screen After Startup/Restoration>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می‌توانید صفحه پیش فرض نمایش داده شده در شروع به کار/بازیابی را تنظیم کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Default Screen After Startup/Restoration>
<Home>،‏ <Copy>،‏ <Fax>،‏ <Scan and Send>،‏ <Scan and Store>،‏ <Access Stored Files>،‏ <Fax/I-Fax Inbox>،‏ <Remote Scanner>،‏ <Dest./Fwd. Settings>،‏ <Print>،‏ <Scan for Mobile>،‏ <Mobile Portal>،‏ <uniFLOW Online Setup>
ترتیب تنظیمات ممکن است متفاوت از آنچه در دستگاه واقعی نمایش داده می‌شود باشد.
خیر
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
‏<Open Status Monitor Screen>:‏ On، Off
بسته به روش تأیید اعتباری که در مدیریت تأیید اعتبار شخصی مشخص شده است، ممکن است صفحه "ورود به سیستم" قبل از صفحه نمایش تنظیم شده در <Default Screen After Startup/Restoration> نشان داده شود.
زمانی که سرویس ورود به سیستم به تأیید اعتبار شناسه بخش تغییر کند و <Limit Functions> برای <Department ID Management> استفاده شود، ممکن است بسته به تنظیمات، صفحه <Home> یا صفحه ورود به سیستم برای وارد کردن پین/شناسه بخش قبل از صفحه تنظیم شده در<Default Screen After Startup/Restoration> نشان داده شود.

‎<Default Screen (Status Monitor)>‎

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می‌توانید صفحه‌ای را که با فشار دادن  (Status Monitor‎) نشان داده می‌شود، تغییر دهید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
‎<Default Screen (Status Monitor)>‎
‏<Default Status Type>:‏ <Copy/Print>،‏ <Send>،‏ <Receive>،‏ <Store>،‏ <Consumables/Others>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
‏<Status/Log>:‏ <Job Status>،‏ <Job Log>
<Details> (<Copy/Print>،‏ <Job Status>): <Print>،‏ <Copy>
<Details> (<Send>،‏ <Job Status>): <Send>،‏ <Fax>
<Details> (<Receive>،‏ <Job Status>): <Fax>،‏ <Forward>
<Details> (<Copy/Print>،‏ <Job Log>): <Copy>،‏ <Printer>،‏ <Local Print>،‏ <Received Job Print>،‏ <Print Report>
<Details> (<Send>،‏ <Job Log>): <Send>،‏ <Fax>
<Details> (<Receive>،‏ <Job Log>): <Receive>،‏ <Fax>

<Display Fax Function>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می‌توانید دستگاه را تنظیم کنید تا عملکرد "فاکس" را روی صفحه <Home> نشان دهد. اگر انتخاب کنید عملکرد "فاکس" نشان داده شود، همچنین می‌توانید انتخاب کنید که <Fax> در <Scan and Send> نشان داده شود. با اینکار می‌توانید همزمان به مقصدهای فاکس، ایمیل و فاکس اینترنتی ارسال کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Fax Function>
<On>،‏ <Off>
خیر
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
‏<Enable Fax in Scan and Send Function>:‏ <On>،‏ <Off>

<Store Location Display Settings>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می‌توانید مقصدی را که زمان فشار دادن <Scan and Store> یا <Access Stored Files> نشان داده می‌شود، تغییر دهید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Store Location Display Settings>
‏<Network>:‏ <On>،‏ <Off>
خیر
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
‏<Memory Media>:‏ <On>،‏ <Off>

<Switch Language/Keyboard>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می‌توانید زبان/صفحه کلیدی را که روی نمایشگر پانل لمسی نشان داده می‌شود، انتخاب کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Switch Language/Keyboard>
<Language>،‏ <Keyboard Layout>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
ممکن است برخی از پیام‌ها به زبان انتخابی به درستی نشان داده نشوند. در این حالت، دوباره دستگاه را راه‌اندازی کنید. ممکن است برخی از پیام‌ها حتی با راه‌اندازی دوباره دستگاه هم تغییر نکنند.
اگر "تأیید اعتبار سرور" + "تأیید اعتبار دستگاه محلی" با استفاده از مدیریت تأیید اعتبار شخصی تنظیم شده باشند و بین زبان تنظیم شده در دستگاه و زبان تنظیم شده در Active Directory تفاوتی وجود داشته باشد، نام کامل فرستنده در پیام‌های ایمیل ارسال شده به گیرنده ظاهر نمی‌شود.

<Display Switch Language/Keyboard Button>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می‌توانید دکمه‌ای را که به شما امکان می‌دهد زبان و طرح صفحه کلید را تغییر دهید، نشان دهید. دکمه در خط پایین نمایشگر پانل لمسی نشان داده می‌شود.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
‎<Display Switch Language/Keyboard Button>‎*1
<On>،‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
*1 موارد دارای تنظیم پیش‌فرض را نشان می‌دهد که ممکن است بسته به منطقه، متفاوت باشند.

<Use Keyboard Shift Lock Feature>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
اگر <Shift> را از صفحه مربوط به صفحه کلید فشار دهید،‏ می‌توانید یک حرف بزرگ وارد کنید. می‌توانید تنظیمات قفل تغییر را برای وارد کردن حروف بزرگ متوالی یا برای وارد کردن متنی که با یک حرف بزرگ شروع شود مشخص نمایید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use Keyboard Shift Lock Feature>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Registered Characters for Keyboard>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می‌توانید رشته‌هایی را که اغلب زمان وارد کردن مقصدهای "ایمیل/فاکس اینترنتی" با استفاده از صفحه کلید استفاده می‌شوند، مشخص نمایید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Registered Characters for Keyboard>
<Register/Edit>،‏ <Delete>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Display Remaining Paper Message>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می‌توانید تنظیم کنید پیامی نمایش داده شود که نشان دهد کاغذ باقیمانده بارگیری شده در منبع کاغذ کم است.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Remaining Paper Message>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<No. of Copies/Job Duration Status>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
تعداد کپی‌های تعیین شده و زمان تقریبی قبل از اینکه کار فعلی کامل شود در خط پایین نمایشگر پانل لمسی نشان داده می‌شود.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<No. of Copies/Job Duration Status>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
دقت زمان‌های تقریبی که در خط پایین نمایشگر پانل لمسی ظاهر می‌شوند ممکن است بسته به وضعیت دستگاه فرق داشته باشد.
اگر زمان انتظار از یک دقیقه کمتر باشد، زمان تقریبی ظاهر نمی‌شود.

<Notify to Clean Original Scanning Area>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می‌توانید دستگاه را تنظیم کنید تا زمانی که دستگاه لکه‌هایی را در ناحیه اسکن تغذیه سند ردیابی می‌کند، پیامی نشان دهد که به شما فرمان بدهد ناحیه اسکن را تمیز کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Notify to Clean Original Scanning Area>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Paper Type Selection Screen Priority>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می‌توانید برای زمانی که صفحه را جهت انتخاب نوع کاغذ نشان می‌دهید تنظیم کنید اولویت با صفحه تنظیم ساده (<Simple>) یا صفحه تنظیم دقیق (<Detailed>) باشد.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Paper Type Selection Screen Priority>
<Simple>،‏ <Detailed>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Change Default Display for Paper Type List>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
نوع فهرست نمایش‌داده‌شده را برای انتخاب نوع کاغذ و ترتیب نمایش موارد موجود در فهرست مشخص کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Change Default Display for Paper Type List>
‏<Category>:‏ <All>،‏ <Standard Type>،‏ <Custom Type>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
‏<Sort>:‏ ‎<Registered (Asc.)>‎،‏ <Registered (Desc.)>،‏ ‎<Name (Asc.)>‎،‏ ‎<Name (Desc.)>‎،‏ ‎<Weight (Asc.)>‎،‏ ‎<Weight (Desc.)>‎

<Switch Millimeter/Inch Entry>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می‌توانید در صفحات مختلف ورودی عددی مشخص کنید مقادیر عددی به میلیمتر یا اینچ وارد شوند.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Switch Millimeter/Inch Entry>
<Millimeter>،‏ <Inch>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Confirm When Loading Paper in Paper Drawer>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می‌توانید هنگام قرار دادن کشوی کاغذ در دستگاه، تنظیم کنید که آیا صفحه <Paper Settings> نمایش داده شود یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Confirm When Loading Paper in Paper Drawer>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
در موارد زیر، صفحه <Paper Settings> نمایش داده نمی‌شود.
- هنگامی که به دلیل اتمام کاغذ در طول کار، کاغذ باگذاری می‌شود
- هنگامی که کاغذ گیرکرده خارج می‌شود
- هنگامی که صفحه‌ای برای اجرا، لغو یا تأیید کارها نمایش داده می‌شود
- هنگامی که کاغذ در دستگاه است  (Settings/Register)‏  <Preferences>‏  <Display Settings>‏  <Paper Settings>

<Display Logged-in User Name>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می‌توانید انتخاب کنید که آیا نام کاربر/نام نمایشگر روی نمایشگر پانل لمسی نشان داده شود یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Logged-in User Name>
<At Screen Top> (<User Name>،‏ <Display Name>)،‏ <At Screen Bottom>،‏ <Off>
خیر
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
اگر تأیید اعتبار شناسه بخش به‌عنوان سرویس ورود تنظیم شود و <Department ID Management> روی <On> تنظیم شده باشد، شناسه بخش زمان انتخاب <At Screen Bottom> نشان داده می‌شود. در بالای صفحه نشان داده نمی‌شود.
اگر تأیید اعتبار شناسه کاربر به‌عنوان سرویس ورود تنظیم شود، <User Name> در صورت انتخاب <At Screen Bottom> نشان داده می‌شود.

<Display Remaining Toner Error Message>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
صفحه هشداری را نمایش می‌دهد که شما را قادر می‌سازد تا تشخیص دهید که وقتی تونر باقیمانده کم است، کدام رنگ در دستگاه کم است. این پیام مفید است، چرا که به شما امکان می‌دهد تا کارتریج تونر جدیدی را از پیش آماده کنید و کارهایی از این دست انجام دهید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Remaining Toner Error Message>
<On>،‏ <Off>
بله
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
صفحه هشداری برای شما نمایش داده می‌شود که از شما می‌خواهد تا یک کارتریج تونر جدید آماده کنید.
اگر برای بستن صفحه، گزینه <Close‎> را در صفحه هشدار فشار دهید، قادر خواهید بود عملیات‌های معمول را انجام دهید. با این حال، صفحه هشدار هر باری که دستگاه از حالت خواب بیدار می‌شود یا برق اصلی آن "وصل" می‌شود، ظاهر خواهد شد.
اگر کارتریج تونر جدید را قبلاً آماده کرده اید و دیگر نیازی به اعلان موجود نیست، عملیات <Delete Remaining Toner Error‎> را انجام دهید.
پیامی که نشان دهنده وضعیت است، صرفنظر از این تنظیمات در زیر صفحه باقی می‌ماند.

<Delete Remaining Toner Error>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
اگر <Display Remaining Toner Error Message> را روی <On‎> تنظیم کرده باشید، می‌توانید صفحه هشداری را که هنگام کم شدن مانده تونر ظاهر می‌شود حذف کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Delete Remaining Toner Error>
<Yes>،‏ <No>
بله
بله
خیر
خیر
-
اگر <Display Remaining Toner Error Message> روی <On> تنظیم شده باشد، هنگامی که تونر رنگ دیگری کم شود، صفحه هشدار مجدداً ظاهر می‌شود.

<IP Address Display Settings>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می‌توانید تنظیم کنید آیا آدرس IP روی صفحه اطلاعات شمارنده نشان داده شود یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<IP Address Display Settings>
<On>،‏ <Off>
خیر
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
این تنظیم تنها زمانی معتبر است که <Use IPv4> روی <On> تنظیم شده باشد.

<Display Scan for Mobile>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می‌توانید تعیین کنید آیا تنظیم <Scan for Mobile> که داده‌های اسکن شده را به دستگاه‌های همراه مانند تلفن‌های همراه و تبلت‌ها ارسال می‌کند فعال شود یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Scan for Mobile>
<On>،‏ <Off>
خیر
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Display Mobile Portal>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می‌توانید تنظیم کنید آیا <Mobile Portal> در صفحه <Home> نشان داده شود یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Mobile Portal>
<On>،‏ <Off>
خیر
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Display QR Code on Mobile Portal>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Display Settings>
می‌توانید تنظیم کنید آیا کد QR در صفحه <Mobile Portal> نشان داده شود یا خیر. با استفاده از کد QR می‌توانید در زمان وارد کردن آدرس IPv4 دستگاه صرفه‌جویی کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display QR Code on Mobile Portal>
<On>،‏ <Off>
خیر
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
A135-0F4