یک پیام یا شماره که با "#" شروع می‌شود (یک کد خطا) نشان داده می‌شود

اگر پیامی روی صفحه دستگاه یا Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) نمایش داده شد یا عددی که با "#" شروع می‌شود (کد خطا) در صفحه جزئیات گزارش کار یا در گزارش مدیریت ارتباط نشان داده شد، برای بررسی راه حل به موارد زیر مراجعه کنید.
A135-0L8