گیر کردن کاغذ در منبع کاغذ

محل گیر کردن کاغذ را در صفحه بررسی کنید و روش زیر را برای خارج کردن کاغذ دنبال کنید.
تأیید قبل از استفاده
قبل از شروع عملیات برداشتن کاغذهای گیر کرده، مطمئن شوید درپوش‌ها و کشوهای کاغذ دستگاه و تجهیزات اختیاری بسته باشد.

برداشتن کاغذ گیر کرده از کشوی کاغذ 1

1
درپوش راست را باز کنید.
2
کاغذ گیرکرده را از واحد خارج‌کننده خارج کنید.
1
واحد خارج‌کننده را بلند کنید.
2
اهرم‌های سبز موجود در هر دو طرف راهنمای انتقال را پایین بیاورید.
3
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
برای جلوگیری از افتادن تونر تثبیت‌نشده، کاغذ را در حالی که آن را تا جای ممکن صاف نگه داشته‌اید، بیرون بکشید.
3
کاغذ گیرکرده را از کشوی کاغذ خارج کنید.
1
کاست کاغذ را بیرون بکشید تا جایی که متوقف شود.
2
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
3
کشوی کاغذ را تنظیم کنید.
4
درپوش راست را ببندید.
زمانی که پیام همچنان نمایش داده می‌شود
ممکن است کاغذ در قسمت‌های دیگری گیر کرده باشد. قسمت‌های دیگر را بررسی کنید، و اگر کاغذی گیر کرده بود خارج کنید. اگر پیام همچنان نمایش داده می‌شود، بررسی کنید که درپوش راست محکم بسته شده باشد.

خارج کردن کاغذهای گیر‌کرده در کشوی کاغذ 2، 3 و 4

کاغذ گیرکرده در کشوی کاغذ 3 و 4 را طبق فرایند مربوط به کشوی کاغذ 2، بردارید.
1
درپوش راست را باز کنید.
2
کاغذ گیرکرده را از واحد خارج‌کننده خارج کنید.
1
واحد خارج‌کننده را بلند کنید.
2
اهرم‌های سبز موجود در هر دو طرف راهنمای انتقال را پایین بیاورید.
3
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
برای جلوگیری از افتادن تونر تثبیت‌نشده، کاغذ را در حالی که آن را تا جای ممکن صاف نگه داشته‌اید، بیرون بکشید.
3
درپوش راست را ببندید.
4
درپوش راست تغذیه‌کننده کاغذ را باز کنید.
5
اهرم سبز را پایین بیاورید تا راهنمای انتقال باز شود.
6
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
7
کشوی کاغذ را بیرون بکشید تا متوقف شود، سپس به‌آرامی کاغذ را بیرون بیاورید.
8
کشوی کاغذ را تنظیم کنید.
9
درپوش راست تغذیه‌کننده کاغذ را ببندید.
زمانی که پیام همچنان نمایش داده می‌شود
ممکن است کاغذ در قسمت‌های دیگری گیر کرده باشد. قسمت‌های دیگر را بررسی کنید، و اگر کاغذی گیر کرده بود خارج کنید. اگر پیام همچنان نمایش داده می‌شود، بررسی کنید که درپوش راست محکم بسته شده باشد.
A135-01S