Καταχώριση χαρτιού ελεύθερου μεγέθους (Χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους)

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και τέσσερα ελεύθερα μεγέθη χαρτιού που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Τα καταχωρημένα μεγέθη χαρτιού εμφανίζονται στην οθόνη επιλογής μεγέθους χαρτιού για το συρτάρι χαρτιού ή τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. (Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού ή Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων).
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Ρυθμίσεις Χαρτιού>  <Αποθήκευση Ειδικού Μεγέθους>.
3
Επιλέξτε ένα πλήκτρο από το <S1> έως το <S4> και πατήστε <Αποθήκευση/Τροποποίηση>.
Μπορείτε να αναθέσετε ένα ευκολομνημόνευτο όνομα σε ένα πλήκτρο πατώντας <Μετονομασία>.
4
Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού και πατήστε <OK>.
Καθορίστε το μήκος της πλευράς <X> και της πλευράς <Y>. Πατήστε <X> ή <Y> για να εισαγάγετε το μήκος κάθε πλευράς, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
5
Πατήστε <Κλείσιμο>.
A132-015