Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων

Μπορείτε να προωθείτε τα εισερχόμενα έγγραφα σε καθορισμένους προορισμούς. Ως προορισμοί προώθησης μπορούν να καθοριστούν αριθμοί φαξ, διευθύνσεις e-mail και κοινόχρηστοι φάκελοι σε υπολογιστές.
Αυτόματη προώθηση όλων των εγγράφων (Προώθηση όλων)
Η συσκευή προωθεί όλα τα εισερχόμενα έγγραφα σε καθορισμένους προορισμούς. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να λάβετε φαξ ακόμη και αν βρίσκεστε εκτός γραφείου. Μπορείτε επίσης να εκτυπώνετε τα προωθημένα έγγραφα ή να λαμβάνετε ένα e-mail που θα σας ενημερώνει ότι η προώθηση των εγγράφων έχει ολοκληρωθεί.
Αυτόματη προώθηση με καθορισμένα κριτήρια (Προώθηση με κριτήρια)
Η συσκευή προωθεί μόνο τα έγγραφα που ταιριάζουν με συγκεκριμένα στοιχεία, όπως τον αριθμό φαξ του αποστολέα και τις ημερομηνίες / ώρες των εισερχόμενων. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε κριτήρια όπως η προώθηση εγγράφων της Εταιρείας Α σε όλα τα υποκαταστήματα και η προώθηση εγγράφων που λαμβάνονται κατά τις αργίες σε διευθύνσεις e-mail. Εκτός από τη μέθοδο Προώθησης όλων που περιγράφεται παραπάνω, μπορείτε επίσης να εκτυπώνετε τα προωθημένα έγγραφα ή να λαμβάνετε ένα e-mail που θα σας ενημερώνει ότι η προώθηση των εγγράφων έχει ολοκληρωθεί.

Ρύθμιση παραμέτρων προώθησης

Για τη χρήση της αυτόματης προώθησης, πρέπει να καθορίσετε εκ των προτέρων τον προορισμό προώθησης, τη μορφή αρχείου κ.λπ.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών> <Λήψη/Προώθηση>  <Κοινές Ρυθμίσεις>  <Ρυθμίσεις Προώθησης>.
Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την οθόνη <Ρυθμίσεις Προώθησης> πατώντας <Ρυθμ. Προορ./Προώθησης> (Οθόνη <Αρχική>) <Ρυθμίσεις Προώθησης>.
2
Πατήστε <Αποθήκευση>.
3
Πατήστε <Όνομα Κριτηρίου> και εισαγάγετε το όνομα.
4
πατήστε <Κριτήρια> και καθορίστε τα κριτήρια για τους προορισμούς προώθησης.
Ένα έγγραφο θα προωθηθεί εάν ληφθεί από προορισμό που πληροί τα κριτήρια που θα καθοριστούν.
Παράδειγμα: Προώθηση φαξ από τη διεύθυνση 1111111111
<Receive Method>: <Φαξ: Κοινή Γραμμή>
<Αριθμός Φαξ>: Επιλέξτε <Ισούται Με> από την αναδιπλούμενη λίστα και καταχωρήστε τη διεύθυνση «1111111111».
Παράδειγμα: Προώθηση I-φαξ στη διεύθυνση xxxxx@canon.com
<Μέθοδος Λήψης:>: <I-Φαξ>
<Προς:>: Επιλέξτε <Ισούται Με> από την αναδιπλούμενη λίστα και καταχωρήστε τη διεύθυνση «xxxxx@canon.com».
Δεν μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή <Receive Method> μετά την καταχώρηση της επιλογής <Ρυθμίσεις Προώθησης>. Για χρήση των ρυθμίσεων προώθησης με αλλαγμένη την επιλογή <Receive Method>, πρέπει να καταχωρήσετε ξανά τις ρυθμίσεις προώθησης.
5
Πατήστε <Προορισμός Προώθησης> και καθορίστε τον προορισμό προώθησης. Καταχώριση προορισμών στο Βιβλίο διευθύνσεων
Ένας προορισμός του <ΠροσΛίστα Δνσεων> δεν μπορεί να οριστεί ως προορισμός προώθησης.
Όταν η επιλογή <Λήψη Βιβλίου Δ/νσεων> έχει οριστεί σε <On>, οι προορισμοί προώθησης μπορούν επίσης να επιλεγούν από απομακρυσμένο βιβλίο διευθύνσεων.
Πληροφορίες για το βιβλίο διευθύνσεων της συσκευής
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα εισερχόμενα αρχεία φαξ/Ι-φαξ στη θυρίδα εμπιστευτικών φαξ σε περίπτωση που την καθορίσετε ως προορισμό προώθησης.
Εάν επιλέξετε μια θυρίδα εμπιστευτικών φαξ ως προορισμό προώθησης, δεν είναι δυνατή η χρήση των ακόλουθων ρυθμίσεων.
Όνομα αρχείου
Αποθήκευση/Εκτύπωση ληφθέντος εγγράφου
Ειδοποίηση περάτωσης προώθησης
Μορφή αρχείου
Εάν επιλέξετε έναν αριθμό φαξ σαν προορισμό προώθησης, η υποδιεύθυνση και το συνθηματικό που είναι αποθηκευμένα στο Βιβλίο Διευθύνσεων αγνοούνται.
6
Πατήστε <Επόμενο> και καθορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης όπως απαιτείται.
7
Πατήστε <OK>.
Η καταχώριση ολοκληρώθηκε.
8
Επιλέξτε τις καταχωρημένες ρυθμίσεις προώθησης και πατήστε <On/Off> για να ορίσετε τα κριτήρια προώθησης στο <On>.
Όταν διαγράφεται ένας προορισμός προώθησης από το βιβλίο διευθύνσεων, η ρύθμιση <On/Off> εναλλάσσεται αυτόματα σε <Off>. Για να συνεχίσετε την προώθηση με τις ίδιες ρυθμίσεις, καθορίστε ξανά τον προορισμό και αλλάξτε τις ρυθμίσεις προώθησης σε <On>.
Δεν μπορείτε να καθορίσετε έναν διακομιστή WebDAV ως προορισμό προώθησης I-φαξ.
Εάν καθορίσετε έναν προορισμό, για τον οποίο έχει ενεργοποιηθεί το <Επιβεβαίωση Πριν από ΑΠ> ως προορισμός προώθησης, η οθόνη εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης δεν εμφανίζεται. Χρησιμοποιείται ο καταχωρημένος κωδικός πρόσβασης και εκτελείται η προώθηση. Καταχώριση προορισμών
Τα έγγραφα με σφάλματα προώθησης αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις <Χειρισμός Αρχείων με Σφάλματα Προώθησης>.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 1.000 ρυθμίσεις προώθησης.
Επιλέγοντας <Προώθηση εκτός Κριτηρίων> έχετε τη δυνατότητα προώθησης όλων των εισερχόμενων εγγράφων που δεν πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια στον προορισμό που επιθυμείτε.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προώθηση σε πολλαπλούς προορισμούς, ορίζοντας μια ομάδα προορισμών στην επιλογή <Προορισμός Προώθησης>.
Το <Ορισμ. Ώρας Προώθησης> σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε την ώρα και την ημέρα εκτέλεσης της προώθησης.
Εάν ρυθμίσετε το <Ειδοπ.Τέλους Προώθησης>, μπορείτε να αποστείλετε μια ειδοποίηση ότι η προώθηση έχει εκτελεστεί. Μπορείτε να επιλέξετε το <Ειδοπ.Μόνο σε Σφάλματα>, ώστε να ειδοποιηθείτε για την επιτυχή προώθηση.
Εάν ρυθμίσετε το <Αποθ/Εκτύπωση Αρχείου ΛΨ> στο <On>, μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε το εισερχόμενο αρχείο ακολουθώντας τις ρυθμίσεις κλειδώματος στη μνήμη. Το εισερχόμενο αρχείο αποθηκεύεται αν το κλείδωμα στη μνήμη είναι στο <On> και εκτυπώνεται αν το κλείδωμα στη μνήμη είναι στο <Off>.
A132-06X