Διαμόρφωση του τείχους προστασίας της δευτερεύουσας γραμμής

Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα επιτρέπεται η επικοινωνία μόνο με συσκευές που έχουν την καθορισμένη διεύθυνση IP για επικοινωνία με τη δευτερεύουσα γραμμή.
Μόνο διευθύνσεις IPv4 μπορούν να καταχωρηθούν με τη δευτερεύουσα γραμμή.
Για πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις εξαίρεσης και τους αριθμούς θυρών εξαίρεσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία και έχουν καταχωρηθεί από προεπιλογή, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργίες διαχείρισης.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>  <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας>.
3
Πατήστε <Φίλτρο Διεύθυνσης IPv4>.
4
Επιλέξτε <Φίλτρο Εξόδου> ή <Φίλτρο Εισόδου>.
Για περιορισμό των δεδομένων που αποστέλλονται από τη συσκευή σε υπολογιστή, επιλέξτε <Φίλτρο Εξόδου>.
Για περιορισμό των δεδομένων που λαμβάνονται από υπολογιστή, επιλέξτε <Φίλτρο Εισόδου>.
5
Ρυθμίστε την επιλογή <Χρήση Φίλτρου> σε <On>, επιλέξτε <Προεπιλεγμένη Πολιτική>, και έπειτα πατήστε <Αποθήκευση>.
Για την επιλογή <Προεπιλεγμένη Πολιτική>, επιλέξτε <Απόρριψη> για να επιτρέπεται μόνο η επικοινωνία με συσκευές που έχουν διεύθυνση IP που ορίζεται στις <Εξαιρούμενες Δ/νσεις> στο επόμενο βήμα, ή επιλέξτε <Επιτρέπεται> για να απορρίψετε την επικοινωνία με αυτές τις συσκευές.
Αν έχει επιλεχθεί το <Απόρριψη> για την <Προεπιλεγμένη Πολιτική>, οι περιορισμοί δεν ισχύουν για την αποστολή σε διευθύνσεις πολλαπλής διανομής ή εκπομπής.
6
Ορίστε τις εξαιρούμενες διευθύνσεις.
Ορίστε τις διευθύνσεις IP που θα καθοριστούν ως εξαιρέσεις της επιλογής <Προεπιλεγμένη Πολιτική> που επιλέχθηκε στο προηγούμενο βήμα. Επιλέξτε μία από τις μεθόδους εισόδου που περιγράφονται παρακάτω.
<Μία Διεύθυνση>
Εισαγάγετε μία συγκεκριμένη διεύθυνση IP που θα καθοριστεί ως εξαίρεση.
<Εύρος Διευθύνσεων>
Καθορίστε μια περιοχή διευθύνσεων IP. Εισαγάγετε ξεχωριστή διεύθυνση στο πεδίο <Πρώτη Διεύθυνση> και στο πεδίο <Τελευταία Διεύθυνση>.
<Διεύθυνση Προθέματος>
Καθορίστε μια περιοχή διευθύνσεων IP χρησιμοποιώντας πρόθεμα (διεύθυνση δικτύου). Εισαγάγετε διεύθυνση δικτύου στο πεδίο <Διεύθυνση>, και ορίστε το μήκος της διεύθυνσης δικτύου στο πεδίο <Μήκος Προθέμ.>.
Ορισμός διευθύνσεων εξαίρεσης για το φίλτρο μετάδοσης/φίλτρο λήψης
1
Επιλέξτε τη μέθοδο εισόδου διεύθυνσης IP και εισαγάγετε τις εξαιρούμενες διευθύνσεις.
2
Πατήστε <Επόμενο>.
3
Ορίστε τον αριθμό θύρας, αν είναι απαραίτητο, και πατήστε <OK>.
Επιλέξτε αν θέλετε να ορίσετε αριθμό θύρας. Μπορείτε να διαμορφώσετε αναλυτικούς περιορισμούς επικοινωνίας ορίζοντας έναν αριθμό θύρας για τις εξαιρούμενες διευθύνσεις.
<Δεν Καθορίζεται>
Η ρύθμιση εξαιρούμενων διευθύνσεων ισχύει για όλες τις επικοινωνίες που λαμβάνονται από τη συγκεκριμένη διεύθυνση IP.
<Ορισμός>
Η ρύθμιση εξαιρούμενων διευθύνσεων ισχύει μόνο για τις επικοινωνίες που λαμβάνονται από τη συγκεκριμένη διεύθυνση IP χρησιμοποιώντας τον καθορισμένο αριθμό θύρας. Πατήστε το <Προσθήκη>, εισαγάγετε τον αριθμό θύρας και πατήστε το <OK>. Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 50 θύρες για κάθε εξαιρούμενη διεύθυνση.
Για να επεξεργαστείτε εξαιρούμενη διεύθυνση
Στην οθόνη που εμφανίζεται στο βήμα 5, επιλέξτε την εξαιρούμενη διεύθυνση που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε <Τροποποίηση> για να εμφανιστεί η οθόνη επεξεργασίας.
7
Πατήστε <OK>.
8
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  (Ρυθμ./Αποθήκ.) <ΕφαρμΑλλαγΡυθμ>  <Ναι>.
Έλεγχος των αποκλεισμένων αιτημάτων επικοινωνίας στο αρχείο καταγραφής
Οι 100 τελευταίες επικοινωνίες που αποκλείστηκαν από το τείχος προστασίας μπορούν να εμφανιστούν από την επιλογή  (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας>  <Ημερολόγιο Ομάδας Διευθύνσεων IP>. Το ιστορικό των αποκλεισμένων επικοινωνιών μπορεί να εξαχθεί από το Remote UI σε μορφή CSV. Εξαγωγή αρχείου καταγραφής ως αρχείου
Αν το <Προεπιλεγμένη Πολιτική> έχει οριστεί σε <Απόρριψη>, το ιστορικό των επικοινωνιών που αποκλείστηκαν από το τείχος προστασίας δεν εμφανίζεται στο <Ημερολόγιο Ομάδας Διευθύνσεων IP>.
A132-0AY