<Ενέργεια Ρύθμισης>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για προσαρμογή των ενεργειών της συσκευής.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Καθυστέρηση αναγνώρισης επαφής πλήκτρου έναρξης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ενέργεια Ρύθμισης>
Προσαρμόστε τον χρόνο αφής που απαιτείται για την έναρξη της επεξεργασία εκκίνησης.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Καθυστέρηση αναγνώρισης επαφής πλήκτρου έναρξης>
-1 έως 0 έως +7
Όχι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
A132-0H1