Ρυθμίσεις/Αποθήκευση

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή ανάλογα με το περιβάλλον και τις ανάγκες σας, διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο. Για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση, πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις που μπορεί να κάνει κάθε στοιχείο του μενού Ρυθμίσεις/Αποθήκευση. Έχετε υπόψη ότι τα διαθέσιμα στοιχεία διαφέρουν, ανάλογα με τα δικαιώματα που έχει ο χρήστης κατά τη σύνδεση και ανάλογα με τις συσκευές που χρησιμοποιούνται.
Οι ρυθμίσεις ήχου (προσαρμογή έντασης ήχου) εμφανίζονται, όταν πατήσετε την επιλογή <Ρυθμίσεις Έντασης Ήχου>.
Κάποιες από τις ρυθμίσεις ενδεχομένως να μην εμφανίζονται, ανάλογα με τη διαμόρφωση του προαιρετικού εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή.
Ορισμένες αλλαγές ενδέχεται να μην εφαρμόζονται αμέσως, ανάλογα με τις ρυθμίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να εκτελέσετε ένα από τα παρακάτω.
Πατήστε <Ναι> στην οθόνη, επιβεβαιώνοντας ότι επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές.
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.) <ΕφαρμΑλλαγΡυθμ>.
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
Τα στοιχεία που μπορούν να ρυθμίσουν οι διαχειριστές διαφέρουν από εκείνα που είναι διαθέσιμα στους γενικούς χρήστες. Επίσης, τα στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν διαφέρουν ανάλογα με τους περιορισμούς λειτουργίας που θέτουν οι χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή.

Λίστες ρυθμίσεων

Τα στοιχεία και οι τιμές ρύθμισης αναφέρονται στην ενότητα Περιγραφή ρυθμίσεων. Οι εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές αναγράφονται με έντονους κόκκινους χαρακτήρες.
«DeviceAdmin» και «NetworkAdmin»
Τα στοιχεία «DeviceAdmin» και «NetworkAdmin» αναγράφονται για κάθε στοιχείο στον πίνακα Ρυθμίσεις/Αποθήκευση. Αν έχει καθοριστεί ρόλος διαχειριστή για τη συσκευή, οι χρήστες με δικαιώματα Administrator μπορούν να αλλάξουν όλες τις ρυθμίσεις, ενώ οι γενικοί χρήστες έχουν περιορισμένες δυνατότητες και μπορούν να αλλάξουν μόνο ορισμένες ρυθμίσεις. Εντωμεταξύ, οι χρήστες με δικαιώματα DeviceAdmin ή NetworkAdmin μπορούν να αλλάξουν ορισμένες ρυθμίσεις έστω κι αν είναι περιορισμένες. Γι’ αυτές τις ρυθμίσεις, το «Ναι» ή το «Όχι» υποδηλώνει αν οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν με δικαιώματα DeviceAdmin και NetworkAdmin.
«Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)»
Το στοιχείο «Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)» αναγράφεται για κάθε στοιχείο στον πίνακα Ρυθμίσεις/Αποθήκευση. Το «Ναι» ή το «Όχι» υποδηλώνει αν οι ρυθμίσεις μπορούν/δεν μπορούν να οριστούν στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Το στοιχείο «Λειτουργία Εισαγωγής όλων» αναγράφεται στον πίνακα Ρυθμίσεις/Αποθήκευση. Αν για κάποιο στοιχείο ρύθμισης μπορεί να πραγματοποιηθεί ομαδική εισαγωγή, αναγράφεται «A», «B», «C» ή «Όχι».
Έννοιες των A, B και C
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Η ενότητα αυτή υποδεικνύει ποια στοιχεία της ενότητας Ρυθμίσεις/Αποθήκευση αντιστοιχούν σε στοιχεία της λειτουργίας ομαδικής εξαγωγής του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη). Το «-» υποδηλώνει στοιχεία που δεν εισάγονται/εξάγονται. Εισαγωγή/Εξαγωγή όλων των ρυθμίσεων
Διαθέσιμα στοιχεία για μαζική εξαγωγή από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη)

<Προσωπικές Ρυθμίσεις> και <Ρυθμίσεις Συσκευής>

Όταν είναι ενεργοποιημένη η Πιστοποίηση χρήστη (Διαχείριση χρηστών), στην οθόνη εμφανίζονται τα <Προσωπικές Ρυθμίσεις> και <Ρυθμίσεις Συσκευής> μετά την είσοδό σας με δικαιώματα διαχειριστή αν πατήσετε  (Ρυθμ./Αποθήκ.). Αν επιλέξετε <Προσωπικές Ρυθμίσεις> και αλλάξετε τα στοιχεία που μπορείτε να εξατομικεύσετε, οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται ως προσωπικές ρυθμίσεις για τον χρήστη που έχει συνδεθεί στη συσκευή (Λίστα στοιχείων που μπορείτε να εξατομικεύσετε). Αν επιλέξετε <Ρυθμίσεις Συσκευής>, οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται ως ρυθμίσεις της συσκευής. Αν συνδεθείτε ως χρήστης χωρίς δικαιώματα διαχειριστή, όπως ακριβώς όταν επιλέγετε <Προσωπικές Ρυθμίσεις>, αν αλλάξετε ρυθμίσεις που μπορούν να εξατομικευτούν, οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται ως προσωπικές ρυθμίσεις και όχι ως ρυθμίσεις της συσκευής.
A132-0F1