<Θύρα Εξωτερικής Σύνδεσης>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για εξωτερικά περιβάλλοντα εργασίας.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Ρυθμίσεις USB>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>  <Θύρα Εξωτερικής Σύνδεσης>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης USB.
<Χρήση ως Συσκευή USB>
 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>  <Θύρα Εξωτερικής Σύνδεσης>  <Ρυθμίσεις USB>
Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε αν η συσκευή θα χρησιμοποιείται σαν συσκευή USB.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση ως Συσκευή USB>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αν αυτό έχει οριστεί σε <Off>, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών εκτύπωσης και σάρωσης από υπολογιστή συνδεδεμένο μέσω καλωδίου USB.
<Χρήση Πρ.Οδ.AddOn για Συσκευή Εισόδου USB>
 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>  <Θύρα Εξωτερικής Σύνδεσης>  <Ρυθμίσεις USB>
Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε αν θα χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης AddOn για συνδέσεις συσκευών εισόδου USB.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση Πρ.Οδ.AddOn για Συσκευή Εισόδου USB>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής AddOn που χρησιμοποιεί η συσκευή όπως πληκτρολόγιο ή συσκευή ανάγνωσης καρτών, μπορεί να χρειαστεί να το ορίσετε σε <On>. Για να ελέγξετε αν θα χρειαστεί να το ορίσετε σε <On>, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για την εφαρμογή AddOn που χρησιμοποιείτε ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
<Χρήση Πρ.Οδ. AddOn για Συσκευή Αποθήκ. USB>
 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>  <Θύρα Εξωτερικής Σύνδεσης>  <Ρυθμίσεις USB>
Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε αν θα χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης AddOn για εξωτερική μονάδα αποθήκευσης USB.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση Πρ.Οδ. AddOn για Συσκευή Αποθήκ. USB>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής AddOn που χρησιμοποιεί η εξωτερική μονάδα αποθήκευσης USB, μπορεί να χρειαστεί να το ορίσετε σε <On>. Για να ελέγξετε αν θα χρειαστεί να το ορίσετε σε <On>, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για την εφαρμογή AddOn που χρησιμοποιείτε ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
<Χρήση Συσκευής Αποθήκευσης USB>
 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>  <Θύρα Εξωτερικής Σύνδεσης>  <Ρυθμίσεις USB>
Μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα επιτρέπεται η χρήση εξωτερικών μονάδων αποθήκευσης USB.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση Συσκευής Αποθήκευσης USB>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Περιορισμός Αυτ. Εγκατάστασης Πρ. Οδήγ. Εκτυπωτή>
 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>  <Θύρα Εξωτερικής Σύνδεσης>  <Ρυθμίσεις USB>
Αυτό σας επιτρέπει να αποτρέψετε την εγκατάσταση ενός νέου προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή κατά την εναλλαγή συσκευών με πολλές συσκευές συνδεδεμένες μέσω USB.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Περιορισμός Αυτ. Εγκατάστασης Πρ. Οδήγ. Εκτυπωτή>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Ορίστε το σε <Off>, όταν συνδέονται πολλές συσκευές.
A132-0FU