Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία

Όταν η συσκευή σταματάει να λειτουργεί κανονικά λόγω προβλήματος, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη του πίνακα αφής. Ελέγξτε την αναφορά σύμφωνα με το εμφανιζόμενο μήνυμα.

Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία

1
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
Πιέστε τον κύριο διακόπτη για να απενεργοποιήστε τη συσκευή (Απενεργοποίηση της συσκευής), περιμένετε 10 ή περισσότερα δευτερόλεπτα κι έπειτα ενεργοποιήστε την ξανά (Ενεργοποίηση της συσκευής).
Έχετε υπόψη ότι τα δεδομένα που περιμένουν να υποβληθούν σε επεξεργασία θα διαγραφούν όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2
Εάν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, έχετε έτοιμες τις ακόλουθες πληροφορίες.
Όνομα προϊόντος
Ο αντιπρόσωπος ή η τεχνική υπηρεσία από όπου αγοράσατε τη συσκευή
Στοιχεία σχετικά με το πρόβλημα (τη συγκεκριμένη λειτουργία που εκτελέσατε, το αποτέλεσμα και το σύμπτωμα, κλπ)
Κωδικός που εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα αφής
Μπορεί να εμφανιστούν πολλαπλοί κωδικοί.
3
Απενεργοποιήστε τη συσκευή, τραβήξτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το φις του καλωδίου ρεύματος με βρεγμένα χέρια, επειδή μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία.
Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα, θα πρέπει πάντα να το πιάνετε από το φις. Εάν τραβήξετε το ίδιο το καλώδιο, οι εσωτερικοί αγωγοί του μπορεί να αποκαλυφθούν, να κοπούν, ή, γενικά, το καλώδιο ρεύματος μπορεί να καταστραφεί. Εάν το καλώδιο ρεύματος καταστραφεί, μπορεί να προκληθεί διαρροή ρεύματος και πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Όταν εμφανίζεται το μήνυμα <
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη την τρέχουσα στιγμή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες από την [Αρχική] οθόνη.>

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται, όταν επιλέγετε μια περιορισμένη λειτουργία. Επιλέξτε μια άλλη λειτουργία.

Όταν εμφανίζεται το μήνυμα <Έγχρωμη εκτύπωση μη-διαθέσιμη την τρέχουσα στιγμή.>

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία έγχρωμης εκτύπωσης, επειδή η χρήση της είναι περιορισμένη. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία ασπρόμαυρης εκτύπωσης. Αλλάξτε αναλόγως τις ρυθμίσεις που αφορούν την εκτύπωση ή την αντιγραφή.
A132-0L9