Nastavitev naslova IPv4

Naslov IPv4 lahko nastavite na dva načina: samodejno s protokolom DHCP in ročno. Izberite eno od možnosti glede na svoje okolje. Po potrebi opravite preskus povezave.

Nastavitev naslova IPv4

1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <TCP/IP Nastavitve>  <IPv4 nastavitve>.
3
Pritisnite <Uporabi IPv4> <Da> <OK>, da omogočite nastavitve IPv4.
4
Pritisnite <Nastavitve IP naslova> in nastavite naslov IP.
Nastavite lahko samodejno ali ročno dodelitev. Če nastavite oboje in v vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) prekličete izbor možnosti [Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired], je uporabljen ročno vneseni naslov IP, ko samodejno pridobivanje naslova IP ne uspe.
Samodejna dodelitev s protokolom DHCP
Pritisnite <DHCP> ali <Avto IP>. Izberite eno od možnosti glede na svoje omrežno okolje. Če izberete tako <DHCP> kot tudi <Avto IP>, ima prednost samodejna dodelitev s protokolom DHCP.
Če pritisnete <Avto IP>, se v krajevnem omrežju samodejno poišče razpoložljiv naslov IP in dodeli se vrednost za vsak element. Ta funkcija dodeli naslov IP pri uporabi strežnika DHCP. Vendar pa komunikacija zunaj dosega usmerjevalnika ni mogoča.
V okoljih, kjer ni mogoče uporabiti tako možnosti <DHCP> kot tudi <Avto IP> in je izbrana ena od teh možnosti, pride do neuporabne komunikacije, ker poskuša naprava preveriti, ali je storitev na voljo v omrežju.
Nastavitev z ročnim vnosom
1
Preverite, ali sta preklicani obe možnosti <DHCP> in <Avto IP>.
Če je izbrana ena od možnosti, pritisnite gumb za preklic.
2
Vnesite naslov IP, masko podomrežja in naslov prehoda.
Pritisnite ustrezen gumb za vsako možnost in vnesite vrednosti.
5
Pritisnite <OK>.
6
Pritisnite  (Nastavit./Registr.) <Da>.

Preizkus povezave za naslov IPv4

Ko je naprava pravilno povezana, je mogoče v računalniku odpreti prijavni zaslon za Daljinski UI (Zagon oddaljenega uporabniškega vmesnika). Preizkus povezave lahko izvedete z nadzorne plošče naprave.
 (Nastavit./Registr.) <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <TCP/IP Nastavitve>  <IPv4 nastavitve>  <PING ukaz>  vnesite naslov katere koli druge naprave v uporabi  <Start>
Ko je naprava pravilno povezana, se prikaže sporočilo <Odziv z gostitelja.>.
Če je naprava povezana na stikalno zvezdišče, morda ne bo povezana v omrežje, čeprav so naslovi IP nastavljeni pravilno. V tem primeru nastavite odlog začetka komunikacije iz naprave in poskušajte znova vzpostaviti povezavo. Nastavitev čakalnega časa pri vzpostavljanju povezave z omrežjem
A142-031