כיבוי המכשיר

סעיף זה מסביר כיצד לכבות את המכשיר.
בדוק את סטטוס פעולת המכשיר לפני כיבויו
אל תכבה את המכשיר כאשר אתה משתמש בפונקציית פקס/I-fax. לא ניתן לשלוח או לקבל מסמכי I-fax או פקס כאשר המכשיר כבוי.
אל תכבה את המכשיר אם ההודעה <מגבה נתונים שמורים מממשק משתמש מרוחק...‎> מוצגת בתצוגת מסך המגע. הדבר עלול לגרום לכך שמכשיר לא יצליח לגבות את הנתונים השמורים.
אם המכשיר כבוי במהלך סריקה או הדפסה, ייתכן שהנייר ייתקע.
ניתן לכבות את המכשיר מממשק המשתמש המרוחק. כיבוי/הפעלה מחדש של המכשיר
1
לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי.
ייתכן שכיבוי מלא של המכשיר יימשך זמן מה. אין להסיר את תקע החשמל עד שהצג והנורות ייכבו.
כדי להפעיל מחדש את המכשיר, המתן לפחות 10 שניות לאחר שהמערכת תכבה ולאר מכן הפעל אותה שוב. כאשר מופעלת האפשרות <הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי>, המתן 20 שניות לפחות לפני שתפעיל מחדש את המכשיר. <הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי>
A138-00L