<הגדרות טיימר/צריכת חשמל>

ציין את ההגדרות עבור הזמן, צריכת החשמל וכדומה.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<התאם שעה>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
ניתן לכוון את השעה בדיוק של דקות.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<התאם שעה>
00:00 עד 23:59, בהפרשים של דקה אחת
כן
כן
לא
לא
-
גם אם תשנה את השעה מ-23:59 ל-00:00, התאריך לא ישתנה.

הגדרות תאריך/שעה

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
הגדרת התאריך והשעה הנוכחיים היא פעולה חשובה מאוד. להנחיות בנוגע לקביעת התצורה של הגדרה זו, ראה הגדרת תאריך/שעה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות תאריך/שעה>
הגדרת תאריך ושעה (מספר בן 12 ספרות)
לא
לא
כן
לא
-
‏<אזור זמן>:‏ UTC-12:00 עד UTC+00:00 עד UTC+14:00
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‏<שעון קיץ>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<תאריך התחלה> (<חודש>/<בתאריך>/<שעה> (0 עד 23)),
<תאריך סיום> (<חודש>/<בתאריך>/<שעה> (0 עד 23))
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<תבנית שעה>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
ניתן להגדיר אם השעה תוצג בתצורת 24 שעות או 12 שעות.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<תבנית שעה>
<24 שעה>,‏ <12 שעה>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
ניתן גם להגדיר כי התאריך והשעה יסתנכרנו אוטומטית עם שרת ברשת באמצעות SNTP. ‏קביעת הגדרות SNTP

<הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
אם תגדיר פונקציה זו כ-<מופעל>, תוכל לקצר את משך הזמן העובר עד שניתן לבצע פעולות במסך ולסרוק מסמכי מקור לאחר הפעלת המכשיר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כאשר פונקציה זו מופעלת
המכשיר צורך חשמל במצב המתנה גם כאשר הוא מכובה.
כאשר מפעילים את או מכבים את המכשיר מושמע צליל אם מגדירים את <צליל מצב שינה> ב-<הגדרות עוצמת קול אחרות> כ-<מופעל>. (עם זאת, ייתכן שהמכשיר לא יתחיל לפעול במהירות והצליל לא יישמע, כתלות במצב המכשיר).
גם אם פונקציה זו מוגדרת לאפשרות <מופעל>, המכשיר לא יתחיל לפעול במהירות במצבים הבאים:
כאשר אחת או יותר מהגדרות הרשת הבאות מוגדרות במצב <מופעל>
Wi-Fi
כאשר מפעילים מחדש את החשמל במכשיר לאחר כיבויו באחד מהמצבים שלהלן:
חלפו יותר מ-110 שעות מאז שבוצעה הפעלה מהירה
עבודות תפעול
משימות שמורות
מיד לאחר שימוש בקווי טלפון
גיבוי נתונים
גישה למכשיר באמצעות הרשת
לאחר ביצוע הגדרות שדורשות הפעלה מחדש של המכשיר
אירעה שגיאה
שימוש במצב "פונקציות מוגבלות"
כבל החשמל נותק לאחר כיבוי החשמל במכשיר
במכשיר מותקנים יישומי AddOn שאינם תומכים בהתחלה מהירה
כאשר מפעילים את החשמל במכשיר בתוך 20 שניות לאחר כיבויו
כאשר מפעילים את החשמל במכשיר לאחר שחלפו שמונה שעות מהכיבוי האחרון של המכשיר
כאשר מפעילים מחדש את החשמל במכשיר לאחר כיבויו באמצעות ממשק המשתמש המרוחק

<שעת איפוס אוטומטי>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
ניתן לציין את משך הזמן שבו אתה מוצא מהמערכת ותצוגת מסך המגע חוזרת להגדרת ברירת המחדל באופן אוטומטי.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שעת איפוס אוטומטי>
0 דקות=כבוי, 10 עד 50 שניות בהפרשים של 10 שניות, 1 עד 2 עד 9 דקות בהפרשים של דקה
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם נעשה שימוש בשירות כניסה, המכשיר יוציא את המשתמש מהמערכת באופן אוטומטי עם תום זמן האיפוס האוטומטי.
המסך שיוצג לאחר האיפוס האוטומטי יהיה שונה כתלות בהגדרות הבאות:
הגדרה 1: ההגדרות ב-[Visual Message Settings] (כאשר האפשרות [Display Timing and Content] מוגדרת כ-[After Logout/Auto Reset])
כאשר לא מוגדרת "הודעה ויזואלית", או לאחר סגירת המסך המציג את ההודעה הוויזואלית, מוצג המסך המוגדר ב"הגדרה 2".
הגדרה 2: ההגדרות ב-<פונקציה לאחר איפוס אוטומטי>
כאשר האפשרות <פונקציית ברירת מחדל> מוגדרת, מוצג המסך המוגדר ב-<מסך ברירת מחדל לאחר הפעלה/שחזור> (הגדרה 3).
כאשר האפשרות <הפונקציה שנבחרה> מוגדרת, מוצגת הפונקציה שלפני תחילת האיפוס האוטומטי. (ההגדרות שצוינו והערכים שהוזנו עבור כל אחת מהפונקציות יימחקו.) עם זאת, ייתכן שהגדרות האפשרות <הפונקציה שנבחרה> לא יתבטאו באופן נכון, וייתכן שהמסך המוגדר ב-<מסך ברירת מחדל לאחר הפעלה/שחזור> יוצג.
הגדרה 3: ההגדרות ב-<מסך ברירת מחדל לאחר הפעלה/שחזור>

<הגבלת שעת איפוס אוטומטי>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
אם תגדיר פונקציה זאת כ-<מופעל>, משתמשים כלליים לא יוכלו להגדיר את <שעת איפוס אוטומטי> ואת <פונקציה לאחר איפוס אוטומטי>.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגבלת שעת איפוס אוטומטי>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<פונקציה לאחר איפוס אוטומטי>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
באפשרותך להגדיר אם מסך ברירת המחדל המוגדר עבור <מסך ברירת מחדל לאחר הפעלה/שחזור> ב-<העדפות>, או המסך הקודם לו יוצגו בעת ההפעלה לאחר תחילת האיפוס האוטומטי.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<פונקציה לאחר איפוס אוטומטי>
<פונקציית ברירת מחדל>,‏ <הפונקציה שנבחרה>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם הודעה חזותית מוגדרת להיות מוצגת לאחר תחילת האיפוס האוטומטי, מסך ההודעה הוויזואלית יוצג ראשון, ללא תלות בהגדרה זו. קביעת תצורת הפונקציה הודעה חזותית

<שעת כיבוי אוטומטי>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
עם פונקציית הכיבוי האוטומטי, אם תצוגת מסך המגע של המכשיר אינה פעילה למשך זמן מסוים אחרי שהיא נכנסה למצב שינה, המכשיר יכבה אוטומטית.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שעת כיבוי אוטומטי>
0 שעות=כבוי, 1 עד 4 עד 8 שעות בהפרשים של שעה
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
פונקציה זאת אינה מוצגת אם לוח הפקס מותקן. אם היא מוצגת, הגדר את <שעת כיבוי אוטומטי> לאפשרות <0>, וצור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.
גם אם מפעילים את המכשיר מממשק המשתמש המרוחק, המכשיר יכבה אוטומטית אם תצוגת מסך המגע שלו אינה פעילה למשך זמן מה. תיתכן תקלה, בייחוד שהמכשיר נכבה אוטומטית במהלך ייבוא נתונים. הגדר את האפשרות <שעת כיבוי אוטומטי> כ-<0> בעת יבוא נתונים.
ייתכן שהכיבוי האוטומטי לא יבוצע, כתלות בתנאי השימוש במכשיר.

<טיימר כיבוי אוטומטי שבועי>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
ניתן להגדיר את הזמן שבו המכשיר יכבה אוטומטית בכל אחד מימות השבוע. אם אתה משתמש בפונקציה זו, אינך צריך לכבות את המכשיר ידנית מדי יום.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<טיימר כיבוי אוטומטי שבועי>
<יום א'> עד <שבת>, 00:00 עד 23:59, בהפרשים של דקה
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם גם האפשרות <שעת כיבוי אוטומטי> וגם האפשרות <טיימר כיבוי אוטומטי שבועי> מוגדרות, ניתנת עדיפות ל-<שעת כיבוי אוטומטי>.

<שעת מעבר אוטומטי למצב שינה>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
באפשרותך להגדיר את פרק הזמן שלאחריו המכשיר ייכנס באופן אוטומטי למצב שינה אם לא יבוצעו שום פעולות.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שעת מעבר אוטומטי למצב שינה>
10 שניות, דקה, 2 דקות, 10 דקות, 15 דקות, 20 דקות, 30 דקות, 40 דקות, 50 דקות, שעה, 90 דקות, שעתיים
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
מומלץ להשתמש בערך ברירת המחדל עבור הגדרה זו.

<מצב שינה, שימוש באנרגיה>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
ניתן להגדיר את כמות האנרגיה שהמכשיר צורך במצב השינה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מצב שינה, שימוש באנרגיה>
<נמוך>,‏ <גבוה>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם המכשיר מחובר למחשב באמצעות כבל USB, בהתאם לתזמון המעבר למצב שינה, ייתכן שהמכשיר לא יוכל לקבל נתונים כהלכה. הפעל מחדש את המכשיר ממצב שינה, ולאחר מכן בצע שוב את הפעולה.
ייתכן שרמת צריכת החשמל תהיה זהה כאשר האפשרות <גבוה> מוגדרת וגם כאשר האפשרות <נמוך> מוגדרת, בהתאם לסטטוס המכשיר.
אם רמת צריכת האנרגיה מוגדרת לאפשרות <נמוך>, עלול להתרחש כשל בתקשורת, בהתאם לתוכנת שירות הרשת שבה אתה משתמש. כדי להימנע מכך, לחץ על מקש חיסכון בחשמל כדי לבטל את מצב השינה לפני השימוש במכשיר.

<טיימר שינה אוטומטי שבועי>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
באפשרותך להגדיר את השעה שבה המכשיר ייכנס באופן אוטומטי למצב שינה בכל אחד מימות השבוע.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<טיימר שינה אוטומטי שבועי>
<יום א'> עד <שבת>, 00:00 עד 23:59, בהפרשים של דקה
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם תגדיר גם את האפשרות <שעת מעבר אוטומטי למצב שינה> וגם את האפשרות <טיימר שינה אוטומטי שבועי>, תינתן עדיפות להגדרה <שעת מעבר אוטומטי למצב שינה>.

<הגדרות שעה להתאמה אוטומטית של הדרגתיות>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
ניתן לבצע כוונון מעבר הדרגתי באופן אוטומטי בזמן מוגדר בכל יום.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות שעה להתאמה אוטומטית של הדרגתיות>
<יום א'> עד <שבת>, 00:00 עד 23:59, בהפרשים של דקה
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information

<הגדרות שעת יציאה ממצב שינה>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
ניתן להגדיר את השעה שבה המכשיר ייצא ממצב שינה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות שעת יציאה ממצב שינה>
00:00 עד 23:59, בהפרשים של דקה אחת
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
A138-0F5