שליחה ידנית של פקסים (שליחה ידנית)

ניתן לשלוח מסמכי פקס באופן ידני לאחר שבודקים כי היעד מוכן לקבל שידורי פקס.
אם הוספת קווים נוספים, באפשרותך להשתמש ב'קו 1' (הקו הסטנדרטי) לצורך שליחה ידנית.
כדי לשלוח מסמכי פקס באופן ידני על ידי לחיצה <על הכנה>, הגדר את <שימוש ב-ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> לאפשרות <כבוי>. אם תגדיר הגדרה זאת לאפשרות <מופעל>, ייתכן שלא תוכל לשלוח מסמכים. השימוש במערכת ניהול גישה
1
הנח את מסמך המקור.הצבת מסמכי מקור
כשברצונך לשלוח דפים מרובים, הנח את מסמכי המקור במזין. כאשר מסמך מקור מונח על משטח הזכוכית, באפשרותך לשלוח דף אחד בלבד.
2
לחץ על <פקס>.המסך <בית>
3
לחץ על <על הכנה> במסך תכונות הפקס הבסיסיות. מסך תכונות הפקס הבסיסיות
4
הזן את מספר הטלפון של הנמען.
5
ודא כי אתה שומע את הנמען או צליל צורמני.
6
לחץ על  (התחל).
מסמכי המקור ייסרקו ופעולת השליחה תתחיל.
שליחה ידנית אינה זמינה במקרים הבאים
כאשר אחת הפונקציות הבאות מוגדרת בהגדרות הסריקה:
<הגדרות מקור דו-צדדי>
<מחיקת מסגרת>
<בניית משימה>
ההגדרה <הגבלת פונקציות> מוגדרת לאפשרות <כבוי> עבור פונקציה כלשהי כאשר המכשיר נמצא במצב 'מזהה מחלקה'. קביעת התצורה של הגדרות ניהול מזהה המחלקות.
A138-06E