כוונון הצפיפות

ניתן לסרוק מסמכי מקור בצורה ברורה יותר באמצעות כוונון ידני של הצפיפות בהתאם לתוכן מסמך המקור. לדוגמה, הגדלת הצפיפות מאפשרת לקרוא בקלות תווים דהויים/חלשים הכתובים בעיפרון.
1
הנח את מסמך המקור.הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <סריקה ושליחה>.המסך <בית>
3
ציין את היעד במסך תכונות הסריקה הבסיסיות.  מסך תכונות הסריקה הבסיסיות
4
לחץ על <אפשרויות>‏  <צפיפות>.
5
כוונן את הצפיפות ולחץ על <אישור>.
לחץ על  כדי להקטין את הצפיפות. לחץ על  כדי להגדיל את הצפיפות.
לכוונון צפיפות הרקע
ניתן לשלוח/לשמור בצורה ברורה מסמכים כגון עיתונים או מסמכים בעלי רקע צבעוני. לחץ על <אוטו'> כדי לכוונן באופן אוטומטי את צפיפות הרקע.
לחץ על <התאמה> כדי לכוונון באופן ידני את צפיפות הרקע, ולכוונן את צפיפות הרקע של כל צבע ב-<התאמת כל צבע>.
6
לחץ על <סגירה>.
7
לחץ על  (התחל).
מסמכי המקור ייסרקו ופעולת השליחה/שמירה תתחיל.
A138-086