<הגדרות נפוצות>

ציין את ההגדרות המשותפות לפונקציות הקבלה וההעברה.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<הדפסה דו-צדדית>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם להדפיס מסמכים שהתקבלו על שני צדי הדף.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הדפסה דו-צדדית>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<צמצום גודל קליטת פקס>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם להקטין מסמכים שהתקבלו כך שהמסמך הכולל יודפס בתוך שטח ההדפסה של הנייר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<צמצום גודל קליטת פקס>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
‏<מצב צמצום>:‏ <אוטו'>,‏ <בוצע קיבוע>
‏<יחס צמצום>:‏ 75 עד 90% עד 97%
‏<כיוון הצמצום>:‏ <אנכי ואופקי>,‏ <אנכי בלבד>
אם הגדרה זו מוגדרת כ-<כבוי>, גודל התמונה בקובץ שהתקבל לא יוקטן כדי להתאים לגודל הנייר. אם גודל התמונה חורג משטח ההדפסה, התמונה תחולק לשני חלקים שווים ותודפס על גבי דפים נפרדים.
אם תבחר באפשרות <אוטו'> ב-<מצב צמצום>, גודל התמונה יוקטן אוטומטית ביחס הקטנה מתאים. יחס זה יכול לנוע בין הערך המוגדר עבור <יחס צמצום>, ועד ל-100% מגודל המסמך שהתקבל.

<הדפסת כותרת תחתונה בדף נקלט>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם להדפיס מידע, כגון זמן קבלה ומספר עמוד, בתחתית מסמכים שהתקבלו.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הדפסת כותרת תחתונה בדף נקלט>
<הדפסה>,‏ <אל תדפיס>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כאשר מתקבלת הודעת דוא"ל ללא גוף הודעה, הפרטים שבשדות 'מאת' ו'נושא' (עד 24 תווים לכל אחד מהם) יודפסו בראש הדף הראשון של הקובץ המצורף.

<משימות פסיקה וקליטת הדפסה>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות נפוצות>
ניתן להגדיר שמשימות אחרות יושהו כדי להדפיס faxes/I-faxes כאשר המכשיר מקבל אותם.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<משימות פסיקה וקליטת הדפסה>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<שימוש בהגדרות העברה>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם להעביר מסמכים שהתקבלו ליעדים אחרים, כגון לתיבת הפקסים הנכנסים הסודיים במכשיר ולשרת קבצים חיצוני. אם תבחר באפשרות <מופעל>, ציין את תנאי ההעברה ב-<הגדרות העברה>.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש בהגדרות העברה>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<טיפול בקבצים עם שגיאות העברה>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות נפוצות>
ניתן להגדיר כיצד המכשיר יטפל במסמכים שהעברתם נכשלה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<טיפול בקבצים עם שגיאות העברה>
<הדפס תמיד>,‏ <אחסון/הדפסה>,‏ <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
אם תלחץ על <הגדרות נפוצות>‏ ותגדיר את האפשרות <מחיקת משימות שידור שנכשלו> כ-<כבוי>, המסמכים עם שגיאות ההעברה יישמרו במסך <ניטור סטטוס>, והמסמכים לא יעובדו בהתאם להגדרות שציינת כאן.
אם תבחר באפשרות <אחסון/הדפסה>כאשר האפשרות 'נעילת זיכרון' מוגדרת, המסמכים עם שגיאות ההעברה יישמרו.
אם תבחר באפשרות <אחסון/הדפסה>כאשר האפשרות 'נעילת זיכרון' אינה מוגדרת, המסמכים עם שגיאות ההעברה יודפסו.

<הגדרות העברה>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות נפוצות>
ניתן לציין את התנאים לביצוע העברה של מסמכים שהתקבלו. ניתן גם להגדיר כי כל המסמכים הנכנסים יועברו ליעד מוגדר מבלי לציין כל תנאים לכך. העברה אוטומטית של מסמכים שהתקבלו
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות העברה>
<שיטת קבלה:>,‏ <אימות/שלילת תוקף>,‏ <מחיקה>,‏ <רישום>,‏ <פעולות אחרות> (<העברה ללא תנאים>,‏ <פרטים/עריכה>,‏ <הדפסת רשימה>,‏ <עדיפות דואל>, ), <חיפוש>
כן
לא
כן
לא*1
Forwarding Settings
*1 ‏<רישום>,‏ <העברה ללא תנאים>,‏ <פרטים/עריכה>:‏ C

<הגדרת פקס נכנס/I-Fax>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות נפוצות>
ציין את הגדרות תיבת הפקסים/I-Fax הנכנסים.

<שלח תמיד הודעה על שגיאות קליטה>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <קבלה/העברה>‏  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם להודיע לשולח על כך ש-I-fax לא התקבל בהצלחה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שלח תמיד הודעה על שגיאות קליטה>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<נעילת זיכרון עבור מחסנית טונר שהגיעה לסוף חייה>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <משותף>‏  <הגדרות הדפסה>
אם תגדיר את זה כ-<מופעל>, המסמכים שיתקבלו יישמרו בתיבת ההודעות הנכנסות של זיכרון RX ולא יודפסו אם מחסנית הדיו כבר הגיעה לסוף תוחלת החיים שלה.
אם תגדיר את זה כ-<כבוי>, המסמכים שיתקבלו יודפסו אם מחסנית הדיו כבר הגיעה לסוף תוחלת החיים שלה, אך ייתכן שההדפס ייצא חלש.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<נעילת זיכרון עבור מחסנית טונר שהגיעה לסוף חייה>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
גם אם תשנה את ההגדרה הזאת, ההגדרה<שימוש בנעילת זיכרון פקס> וההגדרה <שימוש בנעילת זיכרון I-Fax> אינן משתנות.
A138-0JA