<הגדרות תצוגה>

ציין את ההגדרות עבור תצוגת מסך המגע.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<מסך ברירת מחדל לאחר הפעלה/שחזור>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
ניתן להגדיר את מסך ברירת המחדל המוצג באתחול/שחזור.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מסך ברירת מחדל לאחר הפעלה/שחזור>
<בית>,‏ <צילום>,‏ <פקס>,‏ <סריקה ושליחה>,‏ <סריקה ואחסון>,‏ <גישה לקבצים מאוחסנים>,‏ <תיבת פקס/‏I-Fax‏ נכנס>,‏ <סורק מרוחק>,‏ <ספר כתובות/העברה>,‏ <הדפסה>,‏ <סריקה לסלולאר>,‏ <פורטל נייד>
סדר ההגדרות עשוי להיות שונה מזה המוצג במכשיר בפועל.
לא
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
‏<פתיחת המסך ניטור סטטוס>:‏ מופעל, כבוי
בהתאם לשיטת האימות שצוינה בניהול האימות האישי, ייתכן שמסך הכניסה למערכת יוצג לפני שהמסך שהוגדר ב<מסך ברירת מחדל לאחר הפעלה/שחזור> יוצג.
כאשר משנים את שירות הכניסה ל"אימות מזהה מחלקה" ומשתמשים ב<הגבלת פונקציות> עבור <ניהול מזהי מחלקות>, מסך ה<בית> או מסך הכניסה להזנת מזהה מחלקה/PIN עשוי להיות מוצג לפני המסך המוגדר ב<מסך ברירת מחדל לאחר הפעלה/שחזור>, בהתאם להגדרות.

‎<מסך ברירת מחדל (ניטור סטטוס)>‎

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
ניתן לשנות את המסך המוצג בעת הלחיצה על  (ניטור סטטוס).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
‎<מסך ברירת מחדל (ניטור סטטוס)>‎
‏<בר' המחדל של סוג סטטוס>:‏ <צילום/הדפסה>,‏ <שליחה>,‏ <קבלה>,‏ <אחסון>,‏ <חומרים מתכלים/אחרים>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
‏<סטטוס/יומן רישום>:‏ <מצב משימה>,‏ <יומן משימות>
<פרטים> (<צילום/הדפסה>,‏ <מצב משימה>): <הדפסה>,‏ <צילום>
<פרטים> (<שליחה>,‏ <מצב משימה>): <שליחה>,‏ <פקס>
<פרטים> (<קבלה>,‏ <מצב משימה>): <פקס>,‏ <העברה>
<פרטים> (<צילום/הדפסה>,‏ <יומן משימות>): <צילום>,‏ <מדפסת>,‏ <הדפסה מקומית>,‏ <משימת הדפסה שהתקבלה>,‏ <הדפסת דוח>
<פרטים> (<שליחה>,‏ <יומן משימות>): <שליחה>,‏ <פקס>
<פרטים> (<קבלה>,‏ <יומן משימות>): <קבלה>,‏ <פקס>

<הצגת פונקציית הפקס>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
ניתן להגדיר את המכשיר כל שיציג את פונקציית הפקס במסך <בית>. אם תבחר להציג את פונקציית הפקס, תוכל גם לבחור אם להציג את <פקס> ב-<סריקה ושליחה>. בחירה זו תאפשר לך לשלוח ליעדי פקס, דוא"ל ו-I-fax באותו הזמן.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הצגת פונקציית הפקס>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
‏<אפשר פקס בפונקציית 'סריקה ושליחה'>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>

<אחסון הגדרות תצוגת מיקום>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
ניתן לשנות את היעדים המוצגים כאשר לוחצים על <סריקה ואחסון> או על <גישה לקבצים מאוחסנים>.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אחסון הגדרות תצוגת מיקום>
‏<רשת>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
‏<מדיית זיכרון>:‏ <מופעל>,‏ <כבוי>

<בחירת שפה/מקלדת>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
ניתן לבחור את השפה/מקלדת המוצגים בתצוגת מסך המגע.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<בחירת שפה/מקלדת>
<שפה>,‏ <פריסת מקלדת>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
ייתכן שהודעות מסוימות לא יוצגו כיאות בשפה שנבחרה. במקרה כזה, הפעל מחדש את המכשיר. הודעות מסוימות לא ישתנו גם לאחר הפעלה מחודשת של המכשיר.
אם אימות שרת + אימות מכשיר מקומי מוגדרים באמצעות ניהול אימות אישי, וקיים שוני בין השפה המוגדרת במכשיר לבין השפה המוגדרת ב-Active Directory, השם המלא של השולח לא יופיע בהודעות דוא"ל שנשלחות לנמען.

<הצגת לחצן 'בחירת שפה/מקלדת'>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
באפשרותך להציג את הלחצן שמאפשר להחליף את פריסת השפה והמקלדת. הלחצן יוצג בשורה התחתונה של תצוגת מסך המגע.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הצגת לחצן 'בחירת שפה/מקלדת'>*1
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
*1 מציין פריטים עם הגדרת ברירת מחדל שעשויה להשתנות, בהתאם לאזור.

<שימוש בתכונה 'Shift Lock במקלדת'>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
אם תלחץ על <Shift> במסך המקלדת, תוכל להזין אות רישית. באפשרותך לציין את הגדרות ה-shift loc לצורך הזנת אותיות רישיות ברצף או להזנת טקסט שמתחיל באות רישית.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש בתכונה 'Shift Lock במקלדת'>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information

<תווים מתוכנתים עבור מקלדת>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
ניתן לרשום מחרוזות שנמצאות בשימוש תכוף כאשר מזינים יעדי דוא"ל/פקס באמצעות המקלדת.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<תווים מתוכנתים עבור מקלדת>
<תיכנות/עריכה>,‏ <מחיקה>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information

<הצגת הודעת 'יתרת נייר'>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
ניתן להגדיר שתוצג הודעה המציינת כי הנייר שנטען במקור הנייר קרוב להיגמר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הצגת הודעת 'יתרת נייר'>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information

<מס' עותקים/ סטטוס משך משימה>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
מספר העותקים שצוין והזמן המוערך עד לסיום המשימה הנוכחית מוצגים בשורה התחתונה של תצוגת מסך המגע.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מס' עותקים/ סטטוס משך משימה>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
מידת הדיוק של הזמנים המוערכים המופיעים בשורה התחתונה של תצוגת מסך המגע עשויה להשתנות, כתלות במצב המכשיר.
הזמן המוערך לא יופיע כאשר זמן ההמתנה קצר מדקה אחת.

<הודעה לניקוי אזור סריקת מקור>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
ניתן להגדיר שהמכשיר יציג הודעה שמבקשת ממך לנקות את אזור הסריקה כאשר המכשיר מזהה כתמים באזור הסריקה של מסמכים מוזנים.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הודעה לניקוי אזור סריקת מקור>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information

<עדיפות במסך בחירת סוג נייר>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
ניתן להגדיר אם לתת עדיפות למסך ההגדרות הפשוט (<פשוט>) או המפורט (<מפורט>) בעת הצגת המסך לבחירת סוג הנייר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<עדיפות במסך בחירת סוג נייר>
<פשוט>,‏ <מפורט>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information

<שינוי תצוגת ברירת מחדל של רשימת סוגי נייר>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
ציין את סוג הרשימה המוצגת לבחירת סוג הנייר ואת סדר ההצגה של פריטי הרשימה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שינוי תצוגת ברירת מחדל של רשימת סוגי נייר>
‏<קטגוריה>:‏ <הכל>,‏ <סוג סטנדרטי>,‏ <סוג מותאם אישית>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
‏<מיון>:‏ ‎<רשום (סדר עולה)>‎,‏ <רשום (סדר יורד)>,‏ ‎<שם (סדר עולה)>‎,‏ ‎<שם (סדר יורד)>‎,‏ ‎<משקל (סדר עולה)>‎,‏ ‎<משקל (סדר יורד)>‎

<החלפת הזנה במילימטרים/אינצ'ים>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
ניתן להגדיר אם להזין ערכים מספריים במילימטרים או באינצ'ים במסכים השונים המשמשים להזנת מספרים.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<החלפת הזנה במילימטרים/אינצ'ים>
<מילימטר>,‏ <אינץ'>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information

<אשר לאחר טעינת נייר במגירת נייר>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
תוכל להגדיר אם להציג את המסך <הגדרות נייר> sכאשר מגירת הנייר מוכנסת למכשיר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אשר לאחר טעינת נייר במגירת נייר>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
המסך <הגדרות נייר> אינו מוצג במקרים הבאים.
- כאשר נטען נייר כי אזל במהלך עבודה
- בעת הסרת חסימת נייר
- כאשר מוצג מסך לביצוע, ביטול או אישור עבודות
- כאשר הנייר מוגדר ב- (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏  <הגדרות תצוגה>‏  <הגדרות נייר>

<הצגת שם המשתמש המחובר>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
ניתן לבחור אם להציג את שם המשתמש/שם התצוגה בתצוגת מסך המגע.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הצגת שם המשתמש המחובר>
<בראש המסך> (<שם משתמש>,‏ <שם תצוגה>), <בתחתית המסך>,‏ <כבוי>
לא
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
אם אימות מזהה מחלקה מוגדר כשירות הכניסה, ו-<ניהול מזהי מחלקות>מוגדר כ-<מופעל> ,מזהה המחלקה יוצג כאשר האפשרות <בתחתית המסך> נבחרת. הוא אינו מוצג בחלק העליון של המסך.
אם אימות המשתמש מוגדר כשירות הכניסה למערכת, <שם משתמש> יוצג כאשר האפשרות <בתחתית המסך> נבחרת.

<הצגת הודעת שגיאה על 'יתרת טונר'>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
מציג מסך אזהרה המאפשר לך לזהות איזה צבע מתרוקן כאשר רמת הטונר נמוכה. הודעה זאת שימושית, מכיוון שהיא מאפשרת לך להכין מחסנית טונר חדשה מראש וכדומה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הצגת הודעת שגיאה על 'יתרת טונר'>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
מסך האזהרה המנחה אותך להכין מחסנית טונר חדשה מוצג.
אם תלחץ על <סגירה> במסך האזהרה כדי לסגור את המסך, תוכל להמשיך לבצע פעולות כרגיל. יחד עם זאת, מסך האזהרה יופיע בכל פעם שהמכשיר ייצא ממצב שינה או בעת הפעלת לחצן ההפעלה הראשי.
אם כבר הכנת מחסנית טונר חדשה וכדומה, ואין צורך בהצגת ההודעה יותר, בצע את פעולת <מחיקת הודעת שגיאה על 'יתרת טונר'>.
ההודעה המציינת את הסטטוס ממשיכה להופיע בתחתית המסך, ללא קשר להגדרה זאת.

<מחיקת הודעת שגיאה על 'יתרת טונר'>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
ניתן למחוק את מסך האזהרה המופיע כאשר רמת הטונר נמוכה אם ההגדרה <הצגת הודעת שגיאה על 'יתרת טונר'> מוגדרת לאפשרות <מופעל>.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<מחיקת הודעת שגיאה על 'יתרת טונר'>
<כן>,‏ <לא>
כן
כן
לא
לא
-
מסך האזהרה יופיע שוב כאשר טונר בצבע אחר יתרוקן, אם ההגדרה <הצגת הודעת שגיאה על 'יתרת טונר'> מוגדרת לאפשרות <מופעל>.

<הגדרות תצוגה של כתובות IP>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
ניתן להגדיר האם להציג את כתובת ה-IP במסך פרטי המונה.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות תצוגה של כתובות IP>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
הגדרה זו חוקית רק כשהאפשרות <שימוש ב- IPv4> מוגדרת במצב <מופעל>.

<הצגת סריקה לסלולאר>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
ניתן להגדיר האם לאפשר את ההגדרה <סריקה לסלולאר>, השולחת נתונים סרוקים להתקנים ניידים כגון טלפונים חכמים וטאבלטים.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הצגת סריקה לסלולאר>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information

<הצגת פורטל נייד>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
ניתן להגדיר האם להציג את ה- <פורטל נייד> במסך <בית>.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הצגת פורטל נייד>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information

<הצגת קוד QR בפורטל נייד>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
באפשרותך להגדיר אם להציג את קוד ה-QR במסך <פורטל נייד>. שימוש בקוד QR יחסוך לך את המאמץ שבהזנת כתובת ה-IPv4 של המכשיר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הצגת קוד QR בפורטל נייד>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information

<תזמון מתן הודעה על צורך להחליף מחסנית טונר>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
ניתן להגדיר את כמות הטונר שנותרה במחסנית הטונר להצגת הודעה על החלפת טונר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<תזמון מתן הודעה על צורך להחליף מחסנית טונר>
<ברירת מחדל>,‏ <מותאם>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <מותאם> נבחרת:
‏<ציון מפלס טונר שנותר>:‏ 2 עד 99%

<הודעה על צורך להחליף מחסנית טונר פסולת>

 (הגדרות/רישום)‏  <העדפות>‏ <הגדרות תצוגה>
ניתן להגדיר האם להציג הודעה המנחה את המשתמש להחליף את מכל הפסולת של הטונר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הודעה על צורך להחליף מחסנית טונר פסולת>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
לא
B
Settings/Registration Basic Information
A138-0F4