کیفیت تصویر

این بخش عملکردهایی را توضیح می‌دهد که به ایجاد تصویری واضح کمک می‌کنند مانند عملکردهای تصحیح و چاپ تصویر با کیفیت بالا.
تنظیم کیفیت چاپ و پرداخت
ارسال فاکس‌های واضح تر
می‌توانید با استفاده از عملکردهای تصحیح مانند تنظیم درجه‌بندی و تصحیح تراکم به نتایچ چاپی بهتری دست یابید.
با تنظیم یک مقدار گامای مربوطه زمان ارسال فاکس‌ها، بازتولید در انتهای دریافت می‌تواند افزایش یابد.
A136-0LX