<Common Settings>

تنظیمات معمول برای عملکرد ارسال را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Register Favorite Settings>/<Edit Favorite Settings>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
می‌توانید زمان اسکن کردن، تنظیماتی که اغلب استفاده می‌شوند را در دکمه‌ای از دستگاه برای استفاده در فرصتی دیگر ثبت کنید. همینطور می‌توانید نامی به دکمه اختصاص دهید و نظری وارد کنید. همینطور می‌توانید تنظیمات ثبت شده را حذف یا تغییر نام دهید. ثبت ترکیب عملکردهای پرکاربرد
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Register Favorite Settings>
تأیید تنظیمات
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings
محل را انتخاب کنید: <M1> تا <M18>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings
‏<Show Comments>:‏
<On>،‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
<Name>،‏ <Comment>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings
<Edit Favorite Settings>
دکمه را انتخاب کنید: <M1> تا <M18>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
‏<Show Comments>:‏
<On>،‏ <Off>
<Delete>،‏ <Check Content>،‏ <Rename>

<Display Confirmation for Favorite Settings>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
می‌توانید انتخاب کنید زمان فراخوانی "Favorite Settings" صفحه تأیید نشان داده شود یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Confirmation for Favorite Settings>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Default Screen>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
می‌توانید هنگام فشار دادن <Scan and Send> یا  (Reset)، مشخص کنید که صفحه نمایش داده شود.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Default Screen>
<Standard>،‏ <One-Touch>،‏ <Favorite Settings>،‏ <Address Book>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Restrict Address Book Use>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
می‌توانید انتخاب کنید Address Book و دکمه‌های تک لمسی در صفحه "ویژگی‌های اصلی اسکن"، مخفی شوند یا خیر و همینطور استفاده از Address Book نیز محدود شود خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Restrict Address Book Use>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Change Default Settings>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
می‌توانید تنظیمات ثبت شده به‌عنوان پیش فرض را برای عملکرد <Scan and Send> تغییر دهید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Change Default Settings>
<Register>،‏ <Initialize>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings

<Register Options Shortcuts>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
می‌توانید حالت‌ها را در کلیدهای میانبر نشان داده شده در صفحه <Scan and Send> ثبت کنید. این ویژگی برای زمانی مفید است که بخواهید عملکردهایی را که اغلب استفاده می‌شوند ثبت کنید.سفارشی سازی صفحه ویژگی‌های اصلی
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Register Options Shortcuts>
‏<Shortcut 1>:‏
<2-Sided Original>،‏ هر حالت،‏ <Unassigned>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings
‏<Shortcut 2>:‏
<Orig. Content Orientation>،‏ هر حالت،‏ <Unassigned>

<TX Result Report>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
"گزارش TX" گزارشی است که با آن می‌توانید بررسی کنید اسناد به طور صحیح به مقصدهای در نظر گرفته شده برای آنها ارسال شده اند یا خیر. دستگاه می‌تواند طوری تنظیم شود که این گزارش را به طور خودکار بعد از ارسال اسناد یا تنها زمانی که خطای انتقال روی می‌دهد چاپ کند. همچنین می‌توانید تنظیمی مشخص کنید که صفحه اول سند را به‌عنوان بخشی از گزارش چاپ کند تا محتویات سند به شما یادآوری شود. گزارش نتیجهTX
در صورتی که <For Error Only> یا <Off> انتخاب شده باشد، <Allow Printing from Options> قابل تنظیم است. اگر <Allow Printing from Options> را روی <On> تنظیم کنید، می‌توانید گزارش TX از <Options> برای هر کار چاپ شود یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<TX Result Report>
<For Error Only>،‏ <On>،‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <For Error Only> انتخاب شود:
‏<Allow Printing from Options>:‏ <On>،‏ <Off>
‏<Report with TX Image>:‏ <On>،‏ <Off>
زمانی که <On> انتخاب شود:
‏<Report with TX Image>:‏ <On>،‏ <Off>  
زمانی که <Off> انتخاب شود:
‏<Allow Printing from Options>:‏ <On>،‏ <Off>
‏<Report with TX Image>:‏ <On>،‏ <Off>
هنگام ارسال یک سند رنگی، <Report with TX Image> برای پیوست کردن تصویر تبدیل شده به سیاه-و-سفید قابل استفاده نمی‌باشد.
این تنظیم با تنظیم <TX Result Report> در <Options> برای هر عملکرد لینک می‌شود.

<Communication Management Report>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
می‌توانید گزارش‌ها ارسال/دریافت سند را به‌عنوان یک گزارش چاپ یا ارسال کنید. دستگاه می‌تواند طوری تنظیم شود که وقتی به شماره تعیین شده‌ای از ارتباطات (100 تا 1,000) رسید یا در یک زمان تعیین شده، این گزارش را چاپ یا ارسال کند. گزارش‌های ارسال/دریافت را نیز می‌توان جداگانه چاپ یا ارسال کرد. گزارش مدیریت ارتباطات
زمانی که گزارش به‌عنوان داده ارسال می‌شود، با فرمت فایل CSV ارسال می‌شود.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Communication Management Report>
‏<Print/Send for Each Specified No. of Transm.‎>:‏ <Print>،‏ <Send>،‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
تعداد انتقالات: 100 تا 1000
‏<Print/Send at Specified Time>:‏ <Print>،‏ <Send>،‏ <Off>
زمان چاپ را مشخص کنید: 00:00 تا 23:59
‏<Print Send/Receive Jobs Separately>:‏ روشن،‏ خاموش
<Destination>

<TX Terminal ID>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
می‌توانید انتخاب کنید زمان ارسال یک فاکس/فاکس اینترنتی، اطلاعات فرستنده به بالای سند ارسال شده اضافه شود یا خیر. اطلاعاتی مانند شماره فاکس، نام و آدرس فاکس اینترنتی دستگاه چاپ می‌شود که گیرنده به این ترتیب می‌تواند بررسی کند چه کسی سند را ارسال کرده است.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<TX Terminal ID>
<Print>،‏ <Do Not Print>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
‏<Print Position>:‏ <Inside Image Area>،‏ <Outside Image Area>
‏<Display Destination Unit Name>:‏ <On>،‏ <Off>
‏<Mark Number As>:‏ <Fax>،‏ <TEL>
اطلاعات ثبت‌شده در <Register Unit Telephone Number> و <Register Unit Name> به‌عنوان اطلاعات فرستنده چاپ می‌شوند. تنظیمات خط فاکس
هنگام چاپ کردن نام ارسال‌کننده بجای نام واحد، نام را در ‎<Register Sender Name (TTI)>‎ ثبت کنید و آن را از ‎<Sender Name (TTI)>‎ مشخص کنید. ارسال فاکس
مدل‌های دارای عملکرد فاکس اختیاری
زمان ارسال فاکس‌های از راه دور از تنظیمات دستگاه سرور استفاده می‌شود.

<Delete Failed TX Jobs>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
می‌توانید زمانی که خطای ارسال/ذخیره روی می‌دهد انتخاب کنید سند از حافظه به طور خودکار حذف شود یا خیر. با انتخاب <Off> می‌توانید اسنادی را که ارسال/ذخیره نشده اند دوباره ارسال/ذخیره کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Delete Failed TX Jobs>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر این حالت بر روی <Off> تنظیم شود، وضعیت هر کاری با خطای ارسال در <Job Status> در صفحه <Status Monitor> ذخیره می‌شود.

<Retry Times>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
زمانی که داده به دلیل مشغول بودن گیرنده برای ارسال یا دریافت قابل ارسال نیست یا زمانی که خطایی روی می‌دهد، می‌توانید تعداد دفعاتی که دستگاه سعی می‌کند به طور خودکار دوباره داده‌ها را ارسال کند تنظیم نمایید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Retry Times>
0 تا 3 تا 5 times
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
این تنظیم زمان ارسال فاکس‌ها غیرفعال است.

<Data Compression Ratio>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
می‌توانید نسبت فشرده سازی را برای داده‌های اسکن شده رنگی/با مقیاس خاکستری تنظیم کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Data Compression Ratio>
<High Ratio>،‏ <Normal>،‏ <Low Ratio>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر می‌خواهید فشرده کردن را برای فرمت فایل XPS انتخاب کنید، توصیه می‌شود <Data Compression Ratio> را روی <Normal> یا <Low Ratio> تنظیم کنید. اگر آن را روی <High Ratio> تنظیم کنید، ممکن است تصاویر با کیفیت پایینی چاپ شوند حتی اگر <Quality Priority> در <Generate File>‏ <Image Quality Level for Compact> را انتخاب کنید.
این تنظیم زمان ارسال فاکس‌ها غیرفعال است.

<YCbCr TX Gamma Value>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
اگر در حال ارسال یک سند رنگی یا با مقیاس خاکستری هستید، می‌توانید مقدار گاما را برای استفاده زمان تبدیل داده تصویر RGB اسکن شده به YCbCr مشخص کنید. می‌توانید با تنظیم یک مقدار گامای مناسب، تصویر را با کیفیت تصویر بهینه برای گیرنده بازتولید کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<YCbCr TX Gamma Value>
<Gamma 1.0>،‏ <Gamma 1.4>،‏ <Gamma 1.8>،‏ <Gamma 2.2>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
این تنظیم برای فرمت‌های فایل زیر غیرفعال است:
PDF; Compact
XPS; Compact
این تنظیم زمان ارسال فاکس‌ها غیرفعال است.

<Use Divided Chunk Send for WebDAV TX>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
زمان ارسال با WebDAV می‌توانید داده‌ها را به تکه‌هایی تقسیم کنید. رمزگذاری تکه شده عملکردی برای ارسال یک فایل با اندازه نامشخص از طریق تقسیم آن به تکه‌هایی با طول مشخص است. اینکار زمان ارسال را کاهش می‌دهد چون لازم نیست اندازه فایل قبل از ارسال محاسبه شود.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use Divided Chunk Send for WebDAV TX>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
ممکن است بسته به شرایط خاص سرور WebDAV و سرور پراکسی نتوانید فایل‌ها را با رمزگذاری تکه شده ارسال کنید.

<Confirm TLS Certificate for WebDAV TX>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
می‌توانید بررسی کنید گواهی سرور TLS زمان ارسال با WebDAV معتبر است یا خیر. می‌توانید اعتبار گواهی و قابل اعتماد بودن زنجیره گواهی را تأیید کنید و همینطور CN (نام مشترک) را تأیید نمایید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Confirm TLS Certificate for WebDAV TX>
<On>،‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <On> انتخاب شود:
‏<Add Items to Verify>: <CN>:‏ روشن،‏ خاموش
اگر گواهی را تأیید نکنید، ارتباط TLS حتی با یک گواهی نامعتبر هم انجام می‌شود.
اگر مشکلی در ارتباط با گواهی وجود دارد، ارسال WebDAV انجام نمی‌شود.

<Confirm TLS Certificate for FTPS TX>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
می‌توانید بررسی کنید گواهی سرور TLS زمان ارسال با FTPS معتبر است یا خیر. می‌توانید اعتبار گواهی و قابل اعتماد بودن زنجیره گواهی را تأیید کنید و همینطور CN (نام مشترک) را تأیید نمایید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Confirm TLS Certificate for FTPS TX>
<On>،‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <On> انتخاب شود:
‏<Add Items to Verify>: <CN>:‏ روشن،‏ خاموش

<Restrict New Destinations>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
هنگام ارسال فاکس‌ها و داده‌های اسکن شده، مقصدهای موجود به سه روش زیر محدود می‌شوند تا اطمینان حاصل شود کاربر نمی‌تواند مقصد را با وارد کردن متن مشخص کند.
مقصدهای ثبت شده در address book و دکمه‌های تک لمسی
مقصدهای تنظیم شده در <Favorite Settings> و <Send to Myself>
مقصدهایی که می‌توانند از طریق یک سرور LDAP جستجو شوند
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Restrict New Destinations>
‏<Fax>:‏ <On>،‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
‏<E-Mail>:‏ <On>،‏ <Off>
‏<I-Fax>:‏ <On>،‏ <Off>
‏<File>:‏ <On>،‏ <Off>

<Always Add Device Signature to Send>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
می‌توانید انتخاب کنید همیشه امضای دستگاه به فایل‌های PDF/XPS ارسال شده اضافه شود یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Always Add Device Signature to Send>
<On>،‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <On> انتخاب شود:
‏<Restrict File Formats>:‏ <On>،‏ <Off>
اگر <Restrict File Formats> را روی <On> تنظیم کنید، فایل‌هایی به جز فایل‌های PDF/XPS قابل ارسال نیستند.

<Limit E-Mail to Send to Myself>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
می‌توانید مقصدی که می‌توان زمان ارسال ایمیل به آدرس ایمیل کاربری که وارد دستگاه می‌شود مشخص کرد را محدود نمایید. با این تنظیم می‌توانید از فاش شدن اطلاعات به دلیل انتقال به یک مقصد اشتباه جلوگیری کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Limit E-Mail to Send to Myself>
<On>،‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
این تنظیم برای کاربرانی با نقش GeneralUser اعمال می‌شود.

<Restrict File TX to Personal Folder>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
می‌توانید مقصدی که می‌توان زمان ذخیره در سرور فایل در پوشه اختصاصی کاربری که وارد دستگاه می‌شود مشخص کرد را محدود نمایید. با این تنظیم می‌توانید از فاش شدن اطلاعات به دلیل انتقال به یک مقصد اشتباه جلوگیری کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Restrict File TX to Personal Folder>
<On>،‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
این تنظیم برای کاربرانی با نقش GeneralUser اعمال می‌شود.

<Personal Folder Specification Method>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
پوشه شخصی یکی از پوشه‌هایی است که می‌تواند توسط کاربری که با مدیریت تأیید اعتبار شخصی به سیستم وارد شده است، استفاده شود. می‌توان پوشه‌های مشترک و سرورهای فایل را به‌عنوان پوشه شخصی مشخص و از آن‌ها استفاده کرد. پیکربندی پوشه‌های شخصی
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Personal Folder Specification Method>
<Home Folder>،‏ <Register for Each User>،‏ <Use Login Server>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <Home Folder> انتخاب شود:
‏<Set>:‏ <Protocol>(<Windows (SMB)>،‏ <WebDAV>)،‏ <Host Name>،‏ <Folder Path>
‏<Use Authentication Info. of Each User>:‏ روشن،‏خاموش
زمانی که <Use Login Server> انتخاب شود:
‏<Use Authentication Info. of Each User>:‏ روشن،‏خاموش
پوشه "شخصی" پوشه‌ای است که توسط صفحات زیر به اشتراک گذاشته می‌شود.
<Scan and Send>
<Network> در <Scan and Store>
<Network> در <Access Stored Files>

<Restrict Resending from Log>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
می‌توانید انتخاب کنید از فراخوانی گزارش‌ها برای مقصدها و تنظیمات اسکن تعیین شده در گذشته توسط کاربران اجتناب شود یا خیر. انتخاب <On> موجب مخفی شدن دکمه‌های <Previous Settings> از هر دو صفحه "ویژگی‌های اصلی فاکس" و صفحه "ویژگی‌های اصلی اسکن" می‌شود.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Restrict Resending from Log>
<On>،‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Archive TX Document>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
می‌توانید یک کپی از فاکس ارسال‌شده را در مقصد از پیش تنظیم‌شده (ایمیل یا سرور فایل و سایر موارد) ذخیره کنید. ذخیره یک نسخه از سند ارسالی
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Archive TX Document>
‏<Use TX Document Archiving>:‏ <On>،‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <On> انتخاب شود:
‏<Backup Location>:‏ انتخاب آدرس‌ها،‏ جزئیات آدرس،‏ ثبت آدرس‌ها
‏<Folder Name>:‏ <Sender Information>،‏ <Date>،‏ ‎<Off (Do Not Create)>‎
‏<File Format>:‏ <TIFF>،‏ <PDF>

<Display Notification When Job Is Accepted>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
می‌توانید انتخاب کنید صفحه‌ای نمایش داده شود/نشود که به شما فرمان دهد وضعیت ارتباط را بعد از ارسال/ذخیره اسناد با استفاده از <Fax> یا <Scan and Send> (صفحه <Home>) بررسی کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Notification When Job Is Accepted>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Job to Cancel When Stop Is Pressed>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
انتخاب کنید زمانی که کلید "توقف" را موقع پردازش کار ارسالی عملکرد "فاکس" یا عملکرد "اسکن" و "ارسال" فشار می‌دهید کار ارسالی لغو شود. می‌توانید <Latest Received Job> یا <Job Being Sent> را انتخاب کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Job to Cancel When Stop Is Pressed>
<Latest Received Job>،‏ <Job Being Sent>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر <Job Being Sent> را انتخاب کنید و دستگاه چند خط فاکس داشته باشد که در حال حاضر برای ارسال استفاده می‌شود، آخرین مورد کاری لغو می‌شود.

<Display Warning for Dest. Set. Recalled from Timeline>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Common Settings>
انتخاب کنید که آیا هنگام اضافه کردن مقصد به کار ارسالی که از خط زمانی فراخوان شده است، هشدار نمایش داده شود یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Warning for Dest. Set. Recalled from Timeline>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
A136-0J3