سینی چندمنظوره

زمانی که می‌خواهید روی نوع کاغذی چاپ کنید که در کشوی کاغذ بارگیری نمی‌شود مانند برچسب‌ها یا پاکت‌ها، از سینی چندمنظوره استفاده کنید.

راهنماهای کاغذ

راهنماهای کاغذ را دقیقاً روی عرض کاغذ بارگذاری شده تنظیم کنید تا مطمئن باشید کاغذ به درستی در دستگاه قرار می‌گیرد. برای رها کردن قفل و لغزاندن راهنمای کاغذ، اهرم رهاسازی قفل را که با پیکانی در شکل علامت‌گذاری شده است فشار دهید.

سینی کاغذ

زمان بارگذاری کاغذ، سینی کاغذ را بیرون بکشید.
A136-00F