کشوی کاغذ

راهنماهای کاغذ

راهنماهای کاغذ را دقیقاً روی اندازه کاغذ بارگذاری شده تنظیم کنید تا مطمئن باشید کاغذ به درستی در دستگاه قرار می‌گیرد. برای رها کردن قفل‌ها و لغزاندن راهنماهای کاغذ، اهرم‌های رهاسازی قفل را که با پیکان‌هایی در شکل علامت‌گذاری شده‌اند فشار دهید.

نشانگر سطح کاغذ

مقدار کاغذ باقیمانده را نشان می‌دهد. با کم شدن مقدار کاغذ این علامت نیز پایین می‌رود.
A136-00H