ثبت گروه در دکمه تک لمسی

مقصدهایی که در دکمه تک لمسی ثبت می‌شوند، می‌تواند در یک گروه ترکیب شود و به‌عنوان یک مقصد واحد ثبت شود.
1
<Dest./Fwd. Settings> را فشار دهید. صفحه <Home>
2
روی <Register One-Touch> فشار دهید.
3
دکمه تک لمسی موردنظر را برای ثبت انتخاب کنید و <Register/Edit> را فشار دهید.
4
روی <Group> فشار دهید.
5
<Name>‏  را فشار دهید، نام گروه را وارد کنید و <OK> را فشار دهید.
6
<One-Touch Name> را فشار دهید  نام دکمه تک لمسی را برای نمایش وارد کنید و <OK>‏  <Next> را فشار دهید.
7
مقصدهای موردنظر را برای ثبت کردن در گروه انتخاب کنید.
گزینه <Add from One-Touch> را فشار دهید مقصد را انتخاب کنید <OK> را فشار دهید.
8
<OK‎>‏  <Close‎> را فشار دهید.
A136-051