عملیات‌های اصلی

این فصل عملیات‌های اصلی که برای استفاده از تمام عملکردها معمول است از جمله نحوه استفاده از پانل کنترل را شرح می‌دهد. این فصل همچنین اطلاعاتی درباره نحوه خواندن و استفاده از نمایش پانل لمسی ارائه می‌دهد که روش اصلی کنترل عملیات‌ها از واحد اصلی است.

استفاده از نمایشگر پانل لمسی

این بخش نحوه استفاده از دکمه‌های روی نمایشگر پانل لمسی را برای انجام عملیات‌های مختلف مانند تنظیم و بررسی تنظیمات توضیح می‌دهد. این بخش همچنین نحوه وارد کردن نوشتار و اعداد را توضیح می‌دهد که برای عملیات‌هایی مانند اطلاعات ثبت نام در Address Book و ارسال فاکس ضروری است.

ورود به سیستم دستگاه

این بخش نحوه ورود به دستگاه زمانی که صفحه ورود نشان داده می‌شود را توضیح می‌دهد.

سفارشی کردن نمایشگر پانل لمسی

این بخش نحوه مرتب کردن دکمه‌ها و سفارشی کردن منوها را توضیح می‌دهد تا استفاده از صفحه نشان داده شده در نمایشگر راحت تر باشد.

لغو کارها

این بخش نحوه لغو ارسال و چاپ کارها را شرح می‌دهد.

مشخص کردن تنظیمات صدا

این بخش نحوه تعیین تنظیمات صدا را توضیح می‌دهد، مثلاً صدای تکمیل ارسال فاکس یا زمانیکه خطایی رخ می‌دهد.

ورود به حالت خواب

این بخش نحوه تنظیم حالت خواب را توضیح می‌دهد.

ثبت مقصدها

این بخش نحوه ثبت مقصد در Address Book یا دکمه‌های یک بار لمس برای ارسال فاکس‌ها یا اسناد اسکن شده را توضیح می‌دهد.
A136-03U