لغو کارهای ارسال/چاپ

اگر وقتی کار ارسال/چاپ در حال پردازش است و صفحه‌ای که به <Send Jobs>‏/<Print Jobs‎> منتهی می‌شود در حال نمایش باشد، (توقف) را در صفحه کنترل فشار دهید، کار ارسال/چاپ در جریان موقتاً متوقف می‌شود و <Send Jobs‎>‏/<Print Jobs‎> نمایش داده می‌شود.
کاری که می‌خواهید لغو کنید را انتخاب کنید و <Cancel> فشار دهید.
صفحه‌هایی که به <Send Jobs>/<Print Jobs> منتهی می‌شوند
صفحه <Home>
صفحه <Print>
صفحه‌های بالایی  (Status Monitor‎)‏ (<Copy/Print‎>،‏ <Send‎>،‏ <Receive‎>،‏ <Store‎>،‏ <Consumables/Others‎>)
صفحه <Visual Message Settings>
اگر وقتی کار ارسال/فاکس در حال پردازش است و صفحه <Fax‎>‏/<Scan and Send‎> در حال نمایش باشد، (توقف‎) را فشار دهید، یک صفحه بازشو نشان داده می‌شود که کار چاپ در جریان را مستقیماً لغو می‌کند. وقتی چندین کار در حال پردازش باشد، می‌توانید تنظیم کنید کدام کار لغو شود: کاری که آخر ایجاد شده است، یا کاری که در جریان ارسال است. (<Job to Cancel When Stop Is Pressed>)
اگر کاری وجود دارد که بعد از فشار دادن (توقف‎) در صفحه کنترل شروع شده باشد، این کار انجام خواهد شد.
برای اطلاع از دستورالعمل‌های مربوط به لغو کردن کارها از صفحه <Copy> یا صفحه <Fax>، به لغو کپی کردن یا لغو ارسال فاکس رجوع کنید.
A136-04K