لغو کپی کردن

می‌توانید هنگام اسکن اسناد اصلی، کپی کردن را لغو کنید یا کارهای کپی در انتظار را لغو کنید.

لغو کپی کردن در حین اسکن کردن

صفحه زیر حین اسکن کردن اسناد اصلی نمایش داده می‌شود. <Cancel> را برای لغو کپی کردن فشار دهید.
اگر  (توقف) را روی پانل کنترل فشار دهید در حالی که صفحه ویژگی‌های اصلی کپی کردن نمایش داده می‌شود، کار کپی کردن متوقف شده، و پیام <StopSelect the Copy job you want to cancel.‎> و لیست کارهای کپی نمایش داده می‌شود. می‌توانید کار کپی را از لیست انتخاب کنید و آن را با فشار دادن <Cancel> لغو کنید.
اگر با مدیریت تأیید اعتبار شخصی وارد سیستم شوید و پس از فشار دادن  (توقف) روی پانل کنترل خارج شوید، پیام <StopSelect the Copy job you want to cancel.‎> و لیست کارهای کپی نشان داده شده، و آخرین کاری که کاربر خارج شده از سیستم در حال انجامش بوده لغو می‌شود و سایر کارها از سر گرفته می‌شوند.

لغو کارهای کپی در انتظار

1
 (Status Monitor) را فشار دهید.
2
<Copy/Print‎>‏  <Job Status‎> را فشار دهید.
3
<Copy> را از لیست کشویی انتخاب کنید تا کپی‌های در انتظار نمایش داده شوند.
4
کپی را برای لغو کردن انتخاب کنید و <Cancel> را فشار دهید.
اگر <Details> را فشار دهید، اطلاعات دقیق مانند تعداد کپی‌ها و شناسه بخش نمایش داده می‌شود.
5
روی <Yes> فشار دهید.
کپی کردن متوقف می‌شود.
6
روی <Close> فشار دهید.
اگر  (توقف) را در پانل کنترل هنگامی که کارهای کپی در انتظار هستند را فشار دهید، همه کارهای کپی متوقف شده و سپس پیام <StopSelect the Copy job you want to cancel.‎> و لیست کارهای کپی ظاهر می‌شوند. می‌توانید یک کار کپی را از لیست انتخاب کنید و با فشار دادن <Cancel>، آن را لغو کنید. اگر می‌خواهید کپی کردن را از سر بگیرید، <Resume Copying> را فشار دهید.
A136-056