روش‌های اصلی کپی کردن

در اين بخش، روش‌های اصلی کپی کردن توضيح داده می‌شود.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
اگر <Auto Collate> روی <On> تنظیم شود، هنگامی که اسناد اصلی را در تغذیه‌کننده قرار دهید، حالت "مرتب کردن" به‌طور خودکار تنظیم می‌شود. <Auto Collate>
2
<Copy> رافشار دهید.صفحه <Home>
3
تعداد کپی‌ها را با استفاده از کلیدهای عددی موجود در صفحه "ویژگی‌های اصلی کپی کردن" وارد کنید. صفحه ویژگی‌های اصلی کپی
4
تنظیمات کپی را بر حسب نیاز مشخص کنید.
انتخاب کپی رنگی یا کپی سیاه و سفید
بزرگ کردن یا کوچک کردن کپی‌ها
انتخاب کاغذ کپی
کپی دو رو
تنظیم کیفیت تصویر کپی‌ها
مشخص کردن جهت سند اصلی
قبل از کپی کردن، تنظیمات را تأیید کنید
5
 (Start) را فشار دهید.
کپی شروع می‌شود.
برای لغو کپی کردن، <Cancel> یا  (توقف) را فشار دهید. لغو کپی کردن
وقتی <Press the [Start] key to scan the next original.‎> نمایش داده می‌شود
رزرو کردن یک کپی
اسکن کردن می‌تواند از قبل انجام شود، حتی اگر دستگاه در حال آماده سازی برای چاپ یا در حال چاپ باشد. این عملکرد "کپی رزرو شده" نامیده می‌شود. برای مثال، برای انجام کپی رزرو شده در حالی که صفحه چاپ یا انتظار نمایش داده می‌شود، گزینه <Close> را فشار دهید، تنظیمات کپی را به شیوه معمول انجام دهید و سپس  (Start) را فشار دهید.
می‌توانید تا 50 کار، شامل کار فعلی را رزرو کنید. کارهای کپی وقفه انداز در این شمارش لحاظ نمی‌شوند.
A136-055