دریافت فاکس‌های اینترنتی

وقتی فاکس اینترنتی دریافت می‌شود

نشانگر پردازش/داده‌ها روی پانل کنترل با رنگ سبز چشمک می‌زند. وقتی دریافت کامل شد، سند به طور خودکار چاپ شده و نشانگر خاموش می‌شود.
برای لغو دریافت،  (Status Monitor)‏  <Receive>‏  <Job Status>‏  را فشار داده و یک سند را انتخاب کنید  <Cancel>.
می‌توانید زمان قبل از لغو شدن دریافت را برای وقتی که فاکس اینترنتی تقسیم شده دریافت می‌شود و داده‌های بعدی دریافت نمی‌شوند مشخص کنید. داده‌های دریافت‌شده در زمان مشخص‌شده چاپ می‌شوند. <Divided Data RX Timeout>
دریافت دستی فاکس‌های اینترنتی
 (Status Monitor)‏  <Receive>‏  <Job Log>‏  <Check I-Fax RX> را فشار دهید. فشار دادن <Fax/I-Fax Inbox>(صفحه <Home>)‏  <Memory RX Inbox>‏  <Divided Data RX Inbox> به شما کمک می‌کند تا وضعیت دریافت فاکس اینترنتی و اندازه داده‌های آنها را بررسی کنید.
می‌توانید هنگام چاپ در مصرف کاغذ صرفه‌جویی کنید.
می‌توانید هنگام چاپ، اطلاعاتی مانند زمان دریافت را در اسناد دریافت‌شده ذکر کنید. <Print RX Page Footer>
A136-075