محدود کردن ارتباط با استفاده از دیوارهای آتش

با پیکربندی فیلتر کردن بسته به فقط مجاز کردن ارتباط با دستگاه‌هایی که آدرس MAC یا آدرس IP مشخصی دارند، می‌توانید خطر دسترسی غیرمجاز توسط اشخاص ثالث خارجی را کاهش دهید. امتیازهای سرپرست یا NetworkAdmin برای پیکربندی این تنظیمات الزامی است.
A136-0AW