پیکربندی دیوار آتش خط فرعی

می‌توانید انتخاب کنید که آیا ارتباط فقط با دستگاه‌هایی مجاز باشد که دارای آدرس IP مشخصی برای ارتباط با خط فرعی باشند یا خیر.
تنها آدرس‌های IPv4 را می‌توان برای خط فرعی ثبت کرد.
برای کسب اطلاعات درباره نشانی‌های مستثنی و شماره درگاه‌های مستثنی که می‌توان از آنها برای ارتباط استفاده نمود و به صورت پیش فرض ثبت شده اند، به عملکردهای مدیریت رجوع کنید.
1
 (Settings/Register‎) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Network>‏ <Sub Line Settings>‏  <Firewall Settings> را فشار دهید.
3
روی <IPv4 Address Filter> فشار دهید.
4
<Outbound Filter> یا <Inbound Filter> را انتخاب کنید.
برای محدود کردن داده ارسال شده از دستگاه به رایانه، <Outbound Filter> را انتخاب کنید.
برای محدود کردن داده دریافت شده از رایانه، <Inbound Filter> را انتخاب کنید.
5
<Use Filter> را روی <On> تنظیم کنید، <Default Policy> را انتخاب کنید و سپس <Register> را فشار دهید.
برای <Default Policy>،‏ <Reject> را انتخاب کنید تا فقط ارتباط با دستگاه‌های را مجاز کنید که یک آدرس IP مشخص شده در <Exception Addresses> در مرحله بعدی دارند یا <Allow> را انتخاب کنید تا ارتباط با آنها را رد کنید.
اگر <Reject> برای <Default Policy> انتخاب شود، محدودیت‌ها بر ارسال به آدرس‌های چندتایی یا متوالی اعمال نمی‌شود.
6
آدرس‌های استثنا را تنظیم کنید.
آدرس‌های IP را برای اختصاص دادن به‌عنوان استثناهای گزینه <Default Policy> انتخاب شده در مرحله قبل، تعیین کنید. یکی از روش‌های ورود توضیح داده شده در زیر را انتخاب کنید.
<Single Address>
یک آدرس IP را برای اختصاص دادن به‌عنوان استثنا وارد کنید.
<Range Address>
محدوده آدرس‌های IP را مشخص کنید. آدرس مجزایی برای <First Address> و <Last Address> وارد کنید.
<Prefix Address>
محدوده آدرس‌های IP را که از پیشوند (آدرس شبکه) استفاده می‌کنند، تعیین کنید. آدرس شبکه را برای <Address> وارد کنید و طول آدرس شبکه را در <Prefix Length> مشخص کنید.
تنظیم نشانی‌های مستثنی برای فیلتر ارسال/فیلتر دریافت
1
روش ورودی آدرس IP را انتخاب کنید و آدرس‌های استثنا را وارد کنید.
2
روی <Next> فشار دهید.
3
در صورت لزوم، شماره درگاه را تنظیم کنید و <OK> را فشار دهید.
انتخاب کنید شماره درگاه مشخص شود یا نه. می‌توانید با مشخص کردن شماره درگاه برای آدرس استثنا، محدودیت‌های ارتباط دقیق را پیکربندی کنید.
<Do Not Specify>
تنظیم آدرس استثنا برای همه ارتباط‌های دریافتی از آدرس IP مشخص شده اعمال می‌شود.
<Specify>
تنظیم آدرس استثنا فقط برای ارتباط دریافتی از آدرس IP مشخص شده با استفاده از شماره درگاه اختصاص داده شده اعمال می‌شود. <Add> را فشار دهید، شماره درگاه را وارد کنید و <OK> را فشار دهید. می‌توانید تا 50 درگاه را به ازای هر آدرس مستثنی ثبت کنید.
برای ویرایش آدرس استثنا
در صفحه نشان داده شده در مرحله 5، آدرس استثنای مورد نظرتان برای ویرایش را انتخاب کنید و <Edit> را فشار دهید تا صفحه ویرایش نمایش داده شود.
7
روی <OK> فشار دهید.
8
 (Settings/Register)‏  (Settings/Register)‏ <Apply Set. Chng.‎>‏  <Yes> را فشار دهید.
بررسی درخواست‌های ارتباط مسدود شده در گزارش
100 ارتباط آخر مسدودشده توسط دیوار آتش را می‌توان از  (Settings/Register‎)‏ <Preferences‎> ‏ <Network‎>‏  <Firewall Settings‎>‏  <IP Address Block Log‎> نمایش داد. سابقه ارتباط‌های مسدودشده را می‌توان از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) در قالب CSV صادر کرد. صادر کردن یک گزارش به صورت فایل
اگر <Default Policy> روی <Reject> تنظیم باشد، سابقه ارتباط مسدود شده از طریق دیوار آتش در <IP Address Block Log> نشان داده نمی‌شود.
A136-0C0