محدود کردن دسترسی به Address Book و عملکردهای ارسال

می‌توانید یک پین برای Address Book تنظیم کنید تا کاربران را از ویرایش اطلاعات مقصد منع کنید، یا می‌توانید مقصدهای ارسالی موجود را محدود کنید تا خطر افشای اطلاعات کاهش پیدا کند. در مدل‌های دارای عملکرد فاکس، شما همچنین می‌توانید با تعیین اینکه تنها فاکس‌هایی ارسال شوند که شماره فاکس آنها دوبار وارد شود احتمال ارسال اشتباهی فاکس‌ها را کاهش دهید.
A136-0C7