تنظیم وب‌سایت خرید اقلام مصرفی

می‌توانید لینکی را برای وب‌سایت خرید اقلام مصرفی ایجاد کنید، که هنگام بررسی اقلام مصرفی از قسمت Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) نمایش داده می‌شود. ایجاد لینک برای وب‌سایت خرید اقلام مصرفی را برای کاربران تسهیل می‌کند.
1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Device Management]‏ [Information for Purchasing Consumables] کلیک کنید.
4
در صورت نیاز تنظیمات را مشخص کنید.
 [Supplier]
نام مکان خرید اقلام مصرفی را مشخص کنید.
 [E-Mail Address]
آدرس ایمیل مکان خرید اقلام مصرفی را مشخص کنید.
 [URL]
لینک آدرس اینترنتی وب‌سایت خرید اقلام مصرفی را مشخص کنید.
 [Display Consumables Purchase Button]
این گزینه را انتخاب کنید تا دکمه دسترسی به وب‌سایت خرید کارتریج تونر در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) نمایش داده شود.
 [Use Toner Status]
هنگام استفاده از ابزار اعلان سطح کارتریج تونر، این گزینه را انتخاب کنید.
 [Display Consumables Purchase Button When Using Toner Status]
این گزینه را انتخاب کنید تا دکمه دسترسی به وب‌سایت خرید کارتریج تونر در ابزار اعلان سطح کارتریج تونر نمایش داده شود.
5
روی [OK] کلیک کنید.
این تنظیمات فقط می‌توانند توسط کاربر دارای امتیاز Administrator‎ مشخص شوند.
این تنظیم فقط می‌تواند از سری دستگاه‌های مشابه وارد/صادر شود. وارد کردن/صادر کردن داده‌های تنظیم
هنگام صادر کردن گروهی، این تنظیم در [Settings/Registration Basic Information] قرار گرفته است. وارد/صادر کردن تمام تنظیمات
A136-0EF