وارد کردن/صادر کردن داده‌های تنظیم

داد‌های دستگاه مانند مقصدهای Address Book، اطلاعات تنظیمات کاربر و مقادیر مختلف تنظیمات می‌توانند روی رایانه صادر و ذخیره شوند. همچنین، داده‌های صادر شده می‌توانند از یک رایانه به دستگاه وارد شوند. داده‌های صادر شده از دستگاه می‌توانند به سایر چاپگرهای چندمنظوره Canon وارد شوند که کار پیکربندی تنظیمات روی دستگاه جدید مانند وقتی که قطعه جایگزین خریداری می‌کنید را آسان تر می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آیتم‌های تنظیماتی که قابل وارد کردن هستند، تنظیمات/ثبت را مشاهده کنید. هنگام صادر/وارد کردن، می‌توانید مشخص کنید که آیا تمام داده‌های ماشین وارد یا صادر شوند یا فقط داده‌های خاصی وارد یا صادر شوند.
تعیین یک سرپرست برای مدیریت عملیات‌ها
یک سرپرست را با امتیازات سرپرستی جهت اجرای عملیات‌های صادر/وارد کردن داده‌ها تعیین کنید. وقتی داده‌ها وارد شدند، اطلاعات Address Book، تنظیمات کاربر، تنظیمات شبکه و سایر داده‌ها رونویسی می‌شوند که ممکن است مانع از کارکرد صحیح برخی عملکردها شود یا برای عملیات دستگاه مشکلاتی ایجاد نماید. هنگام وارد کردن داده‌ها، احتیاط کنید.
تا زمانی که روند وارد/صادر کردن کامل نشده است، دستگاه را خاموش نکنید
ممکن است تکمیل فرآیند چند دقیقه طول بکشد. پیش از اینکه فرآیند تکمیل شود، دستگاه را خاموش نکنید. انجام اینکار می‌تواند باعث از دست رفتن داده‌ها شود یا منجر به خرابی دستگاه گردد.
عملکردها/فرآیندهای زیر نمی‌توانند هنگام وارد/صادر کردن داده‌ها اجرا شوند:
ارسال کارها
بازارسال کارها
کارهای فاکس/فاکس اینترنتی
گزارش کارهای چاپی
اسکن و ذخیره کردن در رسانه حافظه/شبکه (طی فرآیند اسکن یا ذخیره)
وارد/صادر کردن به صورت تکی
وارد/صادر کردن از نرم افزار مدیریت Address Book
وارد کردن گروهی/صادر کردن گروهی
وارد/صادر کردن دکمه شخصی/دکمه مشترک
به روزرسانی فرآیند برای عملکرد ثبت/به روزرسانی نرم افزار
همگام سازی تنظیمات سفارشی*
اجرای عملیات از نمایشگر پانل لمسی دستگاه
اجرای عملیات از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
استفاده از Remote Address Book
قرار دادن دستگاه در حالت خواب
* اگر تنظیمات در حال همگام سازی هستند (از جمله وقتی که در حال حاضر متوقف شده اند/وارد یک وضعیت توقف شده اند)، روند همگام سازی داده‌های مربوط به مقادیر تنظیمات شخصی سازی شده و داده‌های مدیریت گروه متوقف می‌شود.
داده‌های وارد/صادر کردن نمی‌توانند حین اجرای عملکردها/فرآیندهای زیر انجام شوند:
ارسال کارها
بازارسال کارها
کارهای فاکس/فاکس اینترنتی
گزارش کارهای چاپی
اسکن و ذخیره کردن در رسانه حافظه/شبکه (طی فرآیند اسکن یا ذخیره)
وارد/صادر کردن به صورت تکی
وارد/صادر کردن از نرم افزار مدیریت Address Book
وارد کردن گروهی/صادر کردن گروهی
وارد/صادر کردن دکمه شخصی/دکمه مشترک
به روزرسانی فرآیند برای عملکرد ثبت/به روزرسانی نرم افزار
همگام سازی تنظیمات سفارشی*
استفاده از Remote Address Book
بررسی خاموشی دستگاه
نمایش کد خطا
* اگر تنظیمات در حال همگام سازی هستند (از جمله وقتی که در حال حاضر متوقف شده اند/وارد یک وضعیت توقف شده اند)، نمی‌توانید داده‌های مربوط به مقادیر تنظیمات شخصی سازی شده و داده‌های مدیریت گروه را وارد/صادر کنید.
به زبان‌های مختلف نمایشگر، صادر یا وارد نکنید
اگر زبان نمایشگر در حین صادر کردن دستگاه و وارد کردن دستگاه متفاوت باشد، ممکن است مقادیر تنظیمات مخدوش شوند که منجر به خرابی و ایجاد نقص در دستگاه می‌شود.
فایل‌های صادر شده را ویرایش نکنید.
فایل‌های XML صادر شده را باز و ویرایش نکنید زیرا این کار می‌تواند موجب شود دستگاه درست کار نکند.
هنگام وارد کردن به یک چاپگر چندمنظوره Canon به غیر از این دستگاه
ممکن است برخی تنظیمات وارد نشوند. تنظیمات/ثبت
استفاده از کلمه عبور برای محافظت از تنظیمات سیاست امنیتی
تنظیمات سیاست امنیتی تنها وقتی می‌تواند وارد شود که کلمه عبور تنظیم سیاست امنیتی در دستگاه صادر کننده با کلمه عبور دستگاه وارد کننده مطابقت داشته باشد، یا هیچ کلمه عبوری برای دستگاه وارد کننده تنظیم نشده باشد. اگر هیچ کلمه عبوری برای دستگاه وارد کننده تعیین نشده باشد، کلمه عبور پیکربندی شده برای دستگاه صادر کننده به دستگاه وارد کننده تنظیم می‌شود.
هنگام همگام سازی تنظیمات سفارشی
اگر همگام سازی تنظیمات سفارشی (سرویس گیرنده) شروع شده باشد، وارد/صادر کردن داده مشمول همگام سازی (از جمله Address Book) محدود می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره همگام سازی تنظیمات سفارشی، همگام سازی تنظیمات برای چند چاپگر چندمنظوره Canon را مشاهده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره موارد مشمول همگام سازی تنظیمات سفارشی، فهرست مواردی که می‌توان شخصی سازی کرد را مشاهده کنید. برای کسب اطلاعات درباره شرایط و محدودیت‌ها حین وارد و صادر کردن طی همگام سازی تنظیمات سفارشی، شرایط حذف محدودیت‌ها در وارد/صادر کردن تنظیمات و سایر موارد را مشاهده کنید.

وارد کردن داده پس از شروع همگام‌سازی تنظیمات سفارشی (سرویس‌گیرنده)

برای وارد کردن داده، فرآیندهای زیر را دنبال کنید و سپس داده‌ها را همگام سازی کنید.
1
همگام‌سازی تنظیمات سفارشی در دستگاه سرویس‌گیرنده را متوقف کنید. شروع تنظیم همگام سازی
2
برای وارد کردن داده برای گروه‌ها/کاربران موجود، از داده‌ها پشتیبان‌گیری کنید و داده گروه‌ها/کاربرانی را که قرار است از سرور دستگاه وارد شوند حذف کنید.
برای کسب اطلاعات درباره روش همگام سازی، به دفترچه‌های راهنمای دستگاه دارای عملکرد سرور مراجعه کنید.
3
داده موردنظر برای افزوده شدن به دستگاه سرویس گیرنده‌ای که همگام سازی در آن متوقف شده است را وارد کنید.
4
دستگاه سرویس گیرنده را با دستگاه سرور همگام کنید.

شرایط حذف محدودیت‌ها در وارد/صادر کردن تنظیمات و سایر موارد

وارد/صادر کردن زمانی امکان پذیر می‌شود که شرایط مربوطه برای موارد توضیح داده شده در زیر مهیا شود.
وارد کردن گروهی/صادر کردن گروهی
صادر کردن
وارد کردن
Personal Setting Information
فقط در صورتی امکان‌پذیر است که هر دو شرط و برآورده شوند
موجود نیست
User Group Address List
فقط در صورتی امکان‌پذیر است که هر دو شرط و برآورده شوند
موجود نیست
وارد/صادر کردن به صورت تکی
صادر کردن
وارد کردن
Personal Setting Information (همه)
فقط در صورتی امکان‌پذیر است که هر دو شرط و برآورده شوند
فقط در صورتی امکان‌پذیر است که شرط برآورده شود
User Group Address List (همه)
فقط در صورتی امکان‌پذیر است که هر دو شرط و برآورده شوند
فقط در صورتی امکان‌پذیر است که شرط برآورده شود
User Group Address List 01 تا User Group Address List 20
غیرممکن (هیچ عملکردی برای صادر کردن تکی Address Book وجود ندارد)
فقط در صورتی امکان‌پذیر است که شرط برآورده شود
:
اجرا فقط برای 15 دقیقه بعد از آماده سازی موفقیت آمیز صادر کردن داده‌های کاربر در طی همگام سازی تنظیمات سفارشی (سرور) امکان پذیر است.
:
اجرا فقط زمانی امکان پذیر است که مقصد اتصال دستگاه سرور/سرویس گیرنده، "localhost:8443" باشد.
برای کسب اطلاعات درباره روش آمادگی برای صادر کردن داده‌های کاربر، به دفترچه‌های راهنمای دستگاه دارای عملکرد سرور بروید. برای اطلاع از دستورالعمل‌ها درباره اشتراک‌گذاری لیست آدرس، به وارد کردن تنظیمات به صورت جداگانه بروید.
A136-0E4