ارسال فاکس با AirPrint

می‌توانید تقریباً به همان روش زمان چاپ از Mac فاکس‌ها را از Mac ارسال کنید.
موارد مورد نیاز سیستم
برای ارسال فاکس‌ها با AirPrint، لازم است Mac دارای OS X 10.9 یا نسخه جدیدتر نصب شده باشد.
محیط شبکه ای
یکی از محیط‌های زیر لازم است.
محیطی که دستگاه Apple و دستگاه به LAN مشابه وصل باشند
محیطی که Mac از طریق USB به دستگاه وصل باشد
ممکن است برای ارسال فاکس، به‌روزرسانی میان‌افزار لازم باشد. به‌روزرسانی میان‌افزار

ارسال فاکس از Mac

1
مطمئن شوید که دستگاه روشن و به Mac وصل است.
برای اطمینان از این مورد، به تنظیم محیط شبکه مراجعه کنید.
2
در دستگاه Mac خود، دستگاه را در [System Preferences]‏  [Printers & Scanners] اضافه کنید.
اگر دستگاه قبلاً برای چاپ یا ارسال فاکس افزوده شده است، به این کار نیازی نیست.
3
سندی در برنامه‌ای باز کنید و کادر محاوره چاپ را نشان دهید.
نحوه نمایش کادر محاوره چاپ برای هر برنامه فرق دارد. برای اطلاعات بیشتر، به دفترچه دستورالعمل برنامه‌ای که در حال استفاده از آن هستید مراجعه کنید.
4
این دستگاه را از کادر محاوره چاپ انتخاب کنید.
چاپگرهای افزوده شده به Mac نشان داده می‌شوند. در این مرحله درایور فاکس این دستگاه را انتخاب کنید.
5
مقصد را تعیین کنید.
6
روی [Fax] کلیک کنید.
ارسال فاکس شروع می‌شود.
A136-09U