اسکن کردن با AirPrint

می‌توانید با استفاده از AirPrint داده‌های اسکن شده با دستگاه را مستقیماً به Mac انتقال دهید.
موارد مورد نیاز سیستم
برای اسکن با AirPrint، لازم است Mac دارای OS X 10.9 یا نسخه جدیدتر نصب شده باشد. برای اسکن با TLS، لازم است Mac دارای OS X 10.11 یا نسخه جدیدتر نصب شده باشد.
محیط شبکه ای
یکی از محیط‌های زیر لازم است.
محیطی که دستگاه Apple و دستگاه به LAN مشابه وصل باشند
محیطی که Mac از طریق USB به دستگاه وصل باشد
برای اسکن لازم است <Use Network Link Scan> را روی <On> تنظیم کنید. <Use Network Link Scan>
ممکن است به‌روزرسانی میان‌افزار نیز لازم باشد. به‌روزرسانی میان‌افزار
زمانی که تنظیمات عملیات انجام می‌شوند یا زمانی که دستگاه عملیاتی را انجام می‌دهد نمی‌توانید اسکن کنید.

اسکن کردن از Mac

1
مطمئن شوید که دستگاه روشن و به Mac وصل است.
برای اطمینان از این مورد، به تنظیم محیط شبکه مراجعه کنید.
2
در دستگاه Mac، دستگاه را در [System Preferences]‏ [Printers & Scanners] اضافه کنید.
اگر دستگاه قبلاً برای چاپ یا ارسال فاکس افزوده شده است، به این کار نیازی نیست.
3
این دستگاه را از لیست چاپگرها در [Printers & Scanners] انتخاب کنید.
4
روی [Scan] کلیک کنید.
5
روی [Open Scanner] کلیک کنید.
صفحه [Scanner] نمایش داده می‌شود.
6
در صورت نیاز تنظیمات اسکن را پیکربندی کنید.
7
روی [Scan] کلیک کنید.
سند اسکن می‌شود و تصویر نشان داده می‌شود.
A136-09S