اسکن کردن

اسکن کردن اسناد اصلی کاغذی به شما کمک می‌کند آنها را به فایل‌های الکترونیکی مانند PDF تبدیل کنید که عموماً توسط رایانه پشتیبانی می‌شود. فایل‌های تبدیل شده می‌توانند به صورت پیوست ایمیل از دستگاه ارسال شوند یا در سرور فایل ذخیره شوند. این فصل انواع عملکردهای مفید برای اسکن کردن آسان و همینطور عملیات‌های اصلی را توضیح می‌دهد.

آشنایی با عملیات‌های اصلی

این بخش، صفحه "ویژگی‌های اصلی اسکن" و روش‌های اصلی ارسال/ذخیره را توضیح می‌دهد.

اسکن کردن به طور واضح

این بخش روش‌های حل مشکلات از جمله عکس‌های تار شده، متن ناخوانا به دلیل تیره بودن کاغذ و وجود حاشیه‌های تاریک را توضیح می‌دهد.

اسکن کردن انواع مختلف اسناد اصلی

شما می‌توانید اسناد اصلی را با صفحات زیاد و اسناد اصلی متشکل از چند سند را بطور مؤثر اسکن کنید.

کارآمد، قابل اعتماد، ایمن

این بخش انواع عملکردهای مفید برای افزایش کارآمدی، اجتناب از خطاهای عملیاتی و افزایش ایمنی را توضیح می‌دهد.

اسکن کردن با استفاده از رایانه

اگر سند اسکن شده‌ای را در رایانه ویرایش می‌کنید، برای راحتی مستقیم آن را در رایانه ذخیره کنید.
A136-080